Amir Kurbegović: ”Kako je SDP vodio Općinu Bihać (I)”

HomeBlog

Amir Kurbegović: ”Kako je SDP vodio Općinu Bihać (I)”

Amir Kurbegović: Vlasnici sanske zemlje – Kulenovići…

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDIRANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPĆINE BIHAĆ ZA 2006. GODINU

OSNOVA ZA NEGATIVNO MIŠLJENJE

I.Ne možemo potvrditi stanje iskazanih kratkoročnih potraživanja Općine na 31.12.2006. godine, s tim da se nismo uvjerili da je Općina praćenje potraživanja vršila u skladu s pozitivnim zakonskim propisima za budžetske korisnike. Naime, u 2006. godini sva potraživanja su iskazana na kontu aktivnih potraživanja, te nije vršena reklasifikacija na sumnjiva i sporna potraživanja, niti isknjižavanje nenaplativih potraživanja. U skladu s navedenim, a na osnovu nama predočenih dokaza nismo se mogli uvjeriti da je Općina Bihać provodila svoju zakonsku obavezu reklasifikacije potraživanja na sumnjiva i sporna u iznosu od najmanje 400.000 KM, te isknjižavanja nenanaplativih potraživanja (vidjeti tačku 3.1.2. ovog izvještaja).

II. U poslovnim knjigama Općine evidentirani su kratkoročni plasmani koji potiču iz perioda od 1992. do 1996. godine dodijeljeni kao podsticaj preduzećima za realizaciju predloženih programa u iznosu od 315.032 KM. Analizom smo utvrdili da je ova potraživanja bilo potrebno preknjižiti sa redovnih potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja, te eventualno potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija Općine. Navedeni plasmani su iskazani na redovnim kratkoročnim plasmanima, na kontu 141319 što u skladu s Kontnim planom FBiH za budžet i budžetske korisnike odgovara ostalim plasmanima. Nismo se uvjerili da postoji ispravka vrijednosti navedenog konta, niti u opravdanost prikazivanja navedenih plasmana u okviru redovnih potraživanja, te se na osnovu navedenog ne možemo složiti s klasifikacijom navedenih kratkoročnih plasmana na 31. 12. 2006. godine (vidjeti tačku 3.1.3. ovog izvještaja).

III. Mi kao revizori se ne možemo složiti sa stanjem iskazanim na 31.12.2006. godine na kontu 024111 (dugoročni plasmani). Naša preporuka je da se izvrši analiza navedenih potraživanja, te isknjižavanje potraživanja za koja ne postoji osnova da budu iskazana u knjigovodstvenim evidencijama Općine. Radi se o iznosu od 4.865.067 KM koji odnosi se na potraživanja iz ratnih perioda. Nismo se uspjeli uvjeriti da su nadležne službe poduzele potrebne aktivnosti na utvrđivanju opravdanosti iskazivanja ovog iznosa u knjigovodstvenim evidencijama Općine (vidjeti tačku 3.1.6. ovog izvještaja).

IV. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u dovoljnost dostavljenih izvještaja o utrošku sredstava po osnovu kapitalnih i tekućih grantova dodijeljenih neprofitnim organizacijama niti u opravdanost nekih od nastalih izdataka po ovom osnovu. Povratni izvještaji o utrošku sredstava bi po našem mišljenju trebali biti opširniji i transparentniji, te omogućiti Općini bolje praćenje odliva novčanih sredstava i bolje planiranje grantova u narednim budžetskim periodima (vidjeti tačke 3.2.3; 3.2.4; 3.4.14; 3.4.16 ; i 4.1. ovog izvještaja).

V. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti u opravdanost vođenja više glavnih knjiga na nivou Općine. Mišljenja samo da je ovakav pristup mogao dovesti do netačnih i nepotpunih prikazivanja koja ne možemo kvantificirati, a isto dovodi u pitanje tačnost i fer i istinit prikaz finansijskih izvještaja Općine (vidjeti tačku 4.2. ovog izvještaja).

VI. U vezi s slučajem Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, utvrdili smo da su sredstva na osnovu izvršne isprave zajedno s kamatama isplaćena na račun advokata (punomoćnika Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, s tim što je račun Agrokomerc d.d. Velika Kladuša bio blokiran). Ovim je po našem mišljenju prekršen Zakon o finansijskom poslovanju koji izričito zabranjuje izmirenje obaveza kompenzacijom, cesijom, asignacijom i slično, sve dok postoje neizmirene obaveze prema državi. Nadalje, mišljenja smo da je ovakvim postupanjem prekršen Zakon o izvršnom postupku, te da se u konkretnom slučaju na strani tražioca izvršenja pojavljuje račun advokatske kancelarije na koji se prebacuju sredstva, a ne račun stvarnog tražioca izvršenja Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (vidjeti tačku 4.3. ovog izvještaja).

VII. Općina Bihać je u 2006. godini po osnovu zaključenih ugovora o djelu prikazala izdatke u iznosu od 110.873,83 KM. Mi se na osnovu nama predočenih dokaza nismo uspjeli uvjeriti u opravdanost nastanka ovih izdataka, te smo mišljenja da su isti mogli biti izbjegnuti boljim planiranjem i preraspodjelom radnih aktivnosti među zaposlenicima Općine čime nije u potpunosti poštivan Zakon o budžetima u FBiH koji nalaže ekonomično trošenje sredstava. Zaključeni ugovori o djelu i poslovi koji su predviđeni istima vezani direktno ili indirektno za poslove uposlenika predviđene po sistematizaciji radnih mjesta (vidjeti tačku 4.4.ovog izvještaja).

VIII. Na osnovu prikupljenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać izvršila adekvatnu procjenu vrijednosti imovine u vlasništvu Općine, te na osnovu te procijenjene vrijednosti izvršila njeno knjigovodstveno evidentiranje. Time je stvorena mogućnost da je imovina iskazana u analitičkim evidencijama Općine precijenjena, odnosno podcijenjena (vidjeti tačku 4.5. ovog izvještaja).

IX. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać uspostavila adekvatan i efikasan sistem interne kontrole. Naime, u toku revizije smo naišli na dokaze koji ukazuju na to da nisu adekvatno provođene kontrolne aktivnosti, naročito u području verifikacije, upravljanja ljudskih resursima, nadzora nad provedenim aktivnostima i podnošenja izvještaja (vidjeti tačku 4.6. ovog izvještaja).

X. Nismo se uspjeli uvjeriti u adekvatno planiranje i pripremu budžeta kao jedne od ključnih faza ciklusa budžeta. Naročito skrećemo pažnju na pitanje procjene prihoda, koji po podacima o ostvarenju znatno odstupaju od planiranih. Prihodi od poreza u 2006. godini su planirani u iznosu od 21.852.442 KM, prethodne godine je ostvareno 13.195.134 KM, a u 2006. je ostvareno 20.378.542 KM. Ostvarenje je za 1.473.900 KM manje od planiranog. Značajno odstupanje od planiranih prihoda zabilježeno je i kod ostalih budžetskih naknada koje su planirane u iznosu od 3.212.419 KM, prethodne godine ostvarene u iznosu od 1.127.512 KM, dok su u 2006. Godini prihodi po ovom osnovu iznosili 1.489.285 KM. To je za 1.723.134 KM manje od planiranih. Nadalje, nismo se uspjeli uvjeriti u planiranje budžetskih rashoda u skladu s mjerama za postizanje ciljeva budžetske politike u oblasti javnih rashoda, odnosno u ekonomično trošenje javnih rashoda, ispitivanje ekonomske opravdanosti rashoda, osiguranje boljeg i efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima i politikom zapošljavanja (vidjeti tačku 2. ovog izvještaja).

XI. Ne možemo se složiti sa iskazivanjem tekućih transfera za troškove poput zimskog održavanja u okviru kapitalnih transfera (vidjeti tačku 4.7. ovog Izvještaja).

XII. Nismo se uspjeli uvjeriti da je J.U. Zavod za prostorno uređenje poštivao sve odredbe Zakona o javnim nabavkama u vezi s kapitalnom investicijom izgradnja mosta Vrkašić. Objašnjenja koja su osnov za naše mišljenje dana su u nastavku ovog izvještaja (vidjeti tačku 4.8. ovog Izvještaja).

NEGATIVNO MIŠLJENJE

Prema našem mišljenju, koje se temelji na rezultatima revizije; zbog važnosti pitanja opisanih u dijelu s osnovom za negativno mišljenje; finansijski izvještaji Općine Bihać ne prikazuju istinito i objektivno u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Općine Bihać na 31.12.2006. godine, rezultate poslovanja i izvršenja Budžeta Općine Bihać za godinu koja završava na taj dan u skladu s primjenjivim odredbama Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

DIO ZA ISTICANJE PITANJA

Skrećemo pažnju na činjenicu da se nismo uvjerili da su rukovodioci Službi i budžetskih korisnika u svim situacijama primjenjivali zakone i druge pozitivne propise i koristili sredstva za odgovarajuće namjene. Nadalje, nismo se uvjerili da su finansijsko upravljanje, funkcija interne revizije i sistem internih kontrola u svim materijalno značajnim aspektima bili usklađeni s važećom zakonskom regulativom. Reviziju Općine Bihać obavljamo prvi put, te ne izražavamo mišljenje o početnim stanjima na dan 01.01.2006. godine. Zbog mogućih efekata koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u dijelu s osnovom za negativno mišljenje, te moguće efekte pitanja navedenih u dijelu dio za isticanje pitanja izrazili smo negativno mišljenje za finansijske izvještaje za 2006. godinu.

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDIRANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPĆINE BIHAĆ ZA 2007. GODINU

OSNOVA ZA NEGATIVNO MIŠLJENJE

I.Ne možemo potvrditi stanje iskazanih kratkoročnih potraživanja Općine na 31.12.2007. godine, s tim da se nismo uvjerili da je Općina Bihać praćenje potraživanja vršila u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za budžetske korisnike. Naime, u 2007. godini sva potraživanja su iskazana na kontu aktivnih potraživanja, te nije vršena reklasifikacija na sumnjiva i sporna potraživanja (u iznosu od najmanje 400.000 KM), niti isknjižavanje nenaplativih potraživanja. U skladu s navedenim, a na osnovu nama predočenih dokaza nismo se mogli uvjeriti da je Općina Bihać provodila svoju zakonsku obavezu reklasifikacije potraživanja na sumnjiva i sporna te isknjižavanja nenanaplativih potraživanja (vidjeti tačku 2.1.2. ovog izvještaja).

  1. U poslovnim knjigama Općine evidentirani su kratkoročni plasmani koji potiču iz perioda od 1992. do 1996. godine dodijeljeni kao podsticaj preduzećima za realizaciju predloženih programa u iznosu od 315.032 KM. Analizom smo utvrdili da je ova potraživanja bilo potrebno preknjižiti sa redovnih potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja, te eventualno potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija Općine. Navedeni plasmani su iskazani na redovnim kratkoročnim plasmanima, na kontu 141319 što u skladu s Kontnim planom FBiH za budžet i budžetske korisnike odgovara ostalim plasmanima. Nismo se uvjerili da postoji ispravka vrijednosti navedenog konta, niti u opravdanost prikazivanja navedenih plasmana u okviru redovnih potraživanja, te se na osnovu navedenog ne možemo složiti s trenutnom klasifikacijom navedenih kratkoročnih plasmana (vidjeti tačku 2.1.3. ovog izvještaja).

III. Mi kao revizori se ne možemo složiti s stanjem iskazanim na 31.12.2007. godine na kontu 024111 (dugoročni plasmani). Naša preporuka je da se izvrši analiza navedenih potraživanja, te isknjižavanje potraživanja za koja ne postoji osnova da budu iskazana u knjigovodstvenim evidencijama Općine. Radi se o iznosu od 4.865.067 KM koji odnosi se na potraživanja iz ratnih perioda. Kako stoji u evidencijama Općine potraživanja po ovom osnovu se odnose na potraživanja od društava koje više ne postoje (vidjeti tačku 1. ovog izvještaja).

  1. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u dovoljnost dostavljenih izvještaja o utrošku sredstava po osnovu grantova dodijeljenih neprofitnim organizacijama niti u opravdanost nekih od nastalih izdataka po ovom osnovu. Povratni izvještaji o utrošku sredstava bi po našem mišljenju trebali biti opširniji, te omogućiti Općini bolje praćenje odliva novčanih sredstava i bolje planiranje grantova u narednim budžetskim periodima (vidjeti tačke 3.2.3. ; 3.2.4; 3.4.17; i 4.1. ovog izvještaja).
  2. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti u opravdanost vođenja više glavnih knjiga unutar Općine. Mišljenja samo da je ovakav pristup mogao dovesti do netačnih i nepotpunih prikazivanja koja ne možemo kvantificirati (vidjeti tačku 4.2 ovog izvještaja).
  3. Značajno mjesto u kapitalnim transferima zauzima kapitalni transfer za finansiranje programa zajedničke komunalne potrošnje u iznosu od 1.944.701,15 KM. Analizom smo utvrdili da se ovdje radi o tekućem održavanju, koje obuhvata izdatke za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu od 700.000 KM, izdatke za zimsku službu u iznosu od 250.000, izdatke za redovno održavanje saobraćajnica u iznosu od 242.999,25 KM, dekoracija grada u iznosu od 20.0000 KM, te ostale slične tekuće izdatke. Mišljenja smo da je potrebno preispitati tačnost iskazivanja ovih izdataka unutar konta 615000 (vidjeti tačke 3.2.4 i 4.3 ovog izvještaja).

VII. Općina je u 2007. godini po osnovu zaključenih ugovora o djelu prikazala izdatke u iznosu od 155.011,70 KM. Mi se na osnovu nama predočenih dokaza nismo uspjeli uvjeriti u opravdanost ovih izdataka, te smo mišljenja da su isti mogli biti izbjegnuti boljim planiranjem i preraspodjelom radnih aktivnosti među uposlenicima Općine čime nije u potpunosti poštivan Zakon o budžetima u FBiH koji nalaže ekonomično trošenje sredstava. Zaključeni ugovori o djelu i poslovi koji su predviđeni istima vezani direktno ili indirektno za poslove uposlenika predviđene po sistematizaciji radnih mjesta (vidjeti tačku 4.4. ovog izvještaja).

VIII. Općina Bihać je analitičkim evidencijama organa Uprave za 2007. godinu iskazala izdatke po osnovu naknada za rad komisija u iznosu od 392.277,14 KM. Mi se nismo uspjeli uvjeriti u opravdanost ovih izdataka, odnosno u ekonomično trošenje sredstava u pogledu imenovanja komisija u smislu Zakona o budžetima u FBiH (vidjeti tačku 4.5.).

  1. Na osnovu dokaza prikupljenih u reviziji nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać izvršila adekvatnu procjenu vrijednosti imovine u vlasništvu općine, te na osnovu te procijenjene vrijednosti izvršila njeno knjigovodstveno evidentiranje. Time je stvorena mogućnost da je imovina iskazana u analitičkim evidencijama Općine precijenjena, odnosno podcijenjena (vidjeti tačku 4.6. ovog izvještaja).
  2. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać uspostavila adekvatan i efikasan sistem interne kontrole. Naime, u toku revizije smo naišli na dokaze koji ukazuju na to da nisu adekvatno provođene kontrolne aktivnosti, naročito u području verifikacije, kadrovske službe, nadzora i podnošenja izvještaja (vidjeti tačku 4.7.ovog izvještaja).
  3. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u zakonitost provođenja projekta izgradnja Pješačkog mosta preko rijeke Une, niti u opravdanost nepredviđenih rashoda nastalih na osnovu dodatno zaključivanih aneksa uz glavni Ugovor (vidjeti tačku 4.8. ovog izvještaja).

XII. Mišljenja smo da je kod provođenja projekta izgradnje mosta Vrkašić došlo do povrede principa pravične i aktivne konkurencije među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti iz člana 1. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama u vezi s potpisivanjem aneksa ugovora sa izabranim ponuđačem bez objave obavještenja o nabavci za radove koji nisu u direktnoj vezi sa glavnim projektom, a koji nisu neophodni za funkcionisanje mosta, a koji su se tehnički i ekonomski mogli odvojiti od glavnog ugovora (vidjeti tačku 4.9. ovog izvještaja).

XIII. Iz sadržaja cjelokupne dokumentacije koja nam je dana na uvid, nismo se mogli uvjeriti da je J.U. Zavod za prostorno uređenje prilikom pripreme, realizacije tendera i potpisivanja Ugovora za radove na sanaciji i popločavanju Bosanske ulice u potpunosti poštovao odredbe Zakona o javnim nabavkama i Pravilnike vezane za Zakon o javnim nabavkama (za detaljna objašnjenja vidjeti tačku 4.10. ovog izvještaja).

NEGATIVNO MIŠLJENJE

Prema našem mišljenju, koje se temelji na rezultatima revizije; zbog važnosti pitanja opisanih u dijelu s osnovom za negativno mišljenje; finansijski izvještaji Općine Bihać ne prikazuju istinito i objektivno u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Općine Bihać na 31.12.2007. godine, rezultate poslovanja i izvršenja Budžeta Općine Bihać za godinu koja završava na taj dan u skladu s primjenjivim odredbama Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

DIO ZA ISTICANJE PITANJA

Skrećemo pažnju na činjenicu da se nismo uvjerili da su rukovodioci Službi i budžetskih korisnika u svim situacijama primjenjivali zakone i druge pozitivne propise i koristili sredstva za odgovarajuće namjene. Nadalje, nismo se uvjerili da su finansijsko upravljanje, funkcija interne revizije i sistem internih kontrola u svim materijalno značajnim aspektima bili usklađeni s važećom zakonskom regulativom. Zbog mogućih efekata koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u dijelu s osnovom za negativno mišljenje, te moguće efekte pitanja navedenih u dijelu dio za isticanje pitanja izrazili smo negativno mišljenje za finansijske izvještaje za 2007. godinu.

Naredni blog u petak 20h…

Piše Amir Kurbegović

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0