Amir Kurbegović: ”Kako je SDP vodio Općinu Bihać (II)”

Amir Kurbegović: ”Kako je SDP vodio Općinu Bihać (II)”

ZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDIRANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPĆINE BIHAĆ ZA 2008. GODINU

OSNOVA ZA NEGATIVNO MIŠLJENJE

i.Ne možemo potvrditi stanje iskazanih kratkoročnih potraživanja Općine, s tim da se nismo uvjerili da je Općina Bihać praćenje potraživanja vršila u skladu s zakonima i propisima za budžetske korisnike. Naime, Općina je dužna putem svoje pomoćne knjige potraživanja redovno i svakodnevno pratiti dospjelost svakog potraživanja. Po isteku ugovorenoga roka za naplatu svakog pojedinačnog potraživanja potrebno je preduzeti sve zakonom propisane radnje za naplatu istog, te u svojim knjigama izvršiti preknjiženje tog potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja zaduženjem konta 131351 – Sumnjiva i sporna potraživanja, a odobrenjem konta u okviru glavne kategorije 130000. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać provodila ove aktivnosti (vidjeti tačku 3.1.2. ovog izvještaja)

 1. U poslovnim knjigama evidentirana su kratkoročna potraživanja na kontu kratkoročni plasmani koji potiču iz perioda 1992. do 1996. godine dodijeljeni kao podsticaj preduzećima za realizaciju predloženih programa u iznosu od 315.032 KM. Analizom smo utvrdili da je ova potraživanja bilo potrebno preknjižiti sa redovnih potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja, te eventualno potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija Općine. Daljnjom analizom utvrđeno je da se navedeni plasmani vode na redovnim kratkoročnim plasmanima, na kontu 141319 što u skladu s Kontnim planom FBiH za budžet i budžetske korisnike odgovara ostalim plasmanima. Nismo se uvjerili da postoji ispravka vrijednosti navedenog konta, niti u opravdanost prikazivanja navedenih plasmana u okviru redovnih, te se ne možemo složiti s klasifikacijom plasmana u 2008. godini (vidjeti tačku 3.1.3. ovog izvještaja).

iii. Mi kao revizori se ne možemo složiti s stanjem iskazanim na 31.12.2008. godine na kontu 024111 (dugoročni plasmani). Radi se o iznosu od 4.865.067 KM koji odnosi se na potraživanja iz ratnih perioda. Kako stoji u evidencijama Općine potraživanja po ovom osnovu se odnose na potraživanja od društava koje više ne postoje i koja nisu verifikovana kao unutrašnji dug Federacije BiH (vidjeti tačku 3.1.7. ovog izvještaja).

 1. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u dovoljnost dostavljenih izvještaja o utrošku sredstava po osnovu grantova dodijeljenih neprofitnim organizacijama niti u opravdanost nekih od nastalih izdataka po ovom osnovu. Povratni izvještaji o utrošku sredstava bi po našem mišljenju trebali biti opširniji, te omogućiti Općini bolje praćenje odliva novčanih sredstava i bolje planiranje grantova u narednim budžetskim periodima (vidjeti tačku 4.1. ovog izvještaja).
 2. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti u opravdanost vođenja više glavnih knjiga unutar Općine. Mišljenja samo da je ovakav pristup mogao dovesti do netačnih i nepotpunih prikazivanja koja ne možemo kvantificirati. Nadalje, način evidentiranja poslovnih promjena u više glavnih knjige po našem mišljenju nije u skladu s zahtjevima Okvira Međunarodnih standarda Finansijskog Izvještavanja (vidjeti tačku 4.2. ovog izvještaja).
 3. Općina Bihać je analitičkim evidencijama organa Uprave za 2008. godinu iskazala izdatke po osnovu naknada za rad komisija općinskog načelnika u iznosu od 601.074,19 KM. Mi se nismo uspjeli uvjeriti u ekonomičnost nastanka ovih izdataka u smislu Zakona o budžetima u FBiH (vidjeti tačku 4.4. ovog izvještaja).

vii. Nismo se uspjeli uvjeriti u ekonomičnost i transparentnost prikazanih izdataka po osnovu usluga reprezentacije koje je Organ Uprave za 2008. godinu prikazao u iznosu od 115.352, 86 KM. Naime, mišljenja smo da uz račune dobavljača ove usluge mora postojati izvještaj o tome ko je konzumirao navedenu uslugu, te razlog nastanka usluge. Na ovaj način bi se povećala transparentnost nastalih izdataka (vidjeti tačku 4.7. ovog izvještaja).

viii. Na osnovu dokaza prikupljenih u reviziji nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać izvršila adekvatnu procjenu vrijednosti imovine u vlasništvu općine, te na osnovu te procijenjene vrijednosti izvršila njeno knjigovodstveno evidentiranje. Time je stvorena mogućnost da je imovina iskazana u analitičkim evidencijama Općine precijenjena, odnosno podcijenjena što nije u skladu s primjenjivim odredbama Međunarodnih Standarda Finansijskog Izvještavanja (vidjeti tačku 4.5. ovog izvještaja).

 1. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać uspostavila adekvatan i efikasan sistem interne kontrole. Naime, u toku revizije smo naišli na dokaze koji ukazuju na to da nisu adekvatno provođene kontrolne aktivnosti, naročito u području verifikacije, kadrovske službe, nadzora i podnošenja izvještaja (vidjeti tačku 4.6. ) ovog izvještaja.
 2. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u zakonitost provođenja projekta izgradnja Pješačkog mosta preko rijeke Une, niti u opravdanost nastalih rashoda po ovom osnovu. Mi kao revizori, ne možemo se složiti s navedenim povećanjem inicijalnog ugovora od 280.677,01 KM, te smatramo da je povećanje ugovora znatno veće, te iznosi najmanje 500.000 KM. Time je došlo do neopravdanih izdataka od najmanje 500.000 KM koje su opteretile Budžet Općine Bihać za 2008. godinu. Nadalje, mi ne možemo potvrditi opravdanost produženja planiranog perioda okončanja radova. Mi također ne možemo potvrditi opravdanost sklapanja aneksa inicijalnog ugovora. Pored toga, smatramo da je ugovorni organ prilikom nabavke radova izgradnje mosta povrijedio principa pravične i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti iz člana 1. Stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama. U vezi s navedenim, vidjeti objašnjenja u nastavku ovog dokumenta (vidjeti tačku 4.8. ovog izvještaja).
 3. Nismo se uspjeli uvjeriti u opravdanost nastalih izdataka u vezi s izgradnjom i obnovom Bosanske ulice. Potpisivanjem aneksa ugovora između Ugovornog organa i izvođača (KAMEN d.o.o. Bihać) dogovoreno je sporazumno izvođenje viškova radova neophodnih za izgradnju podzemnih instalacija i stavljanja kompletnog prostora u funkciju. Po našem mišljenju navedene dodatne usluge i radovi su u jednom dijelu ekonomski mogli odvojiti od radova definiranih u glavnom ugovoru, tj. za isti se moglo izvršiti objava posebnog obavještenja o javnoj nabavci što je ugovorni organ mogao i trebao uraditi. Revizorski tim je također uočio da okončana situacija te prilog izvršenih radova uz okončanu situaciju značajno se razlikuje od predmjera radova priloženih uz glavne ugovore i predmjera radova uz anekse ugovora što stvara dodatnu sumnju u ispravnost provedenog postupka (vidjeti tačku 4.9. ovog izvještaja).

xii. U poslovnoj 2008. godini Općina Bihać je ostvarila budžetski deficit u iznosu od 13.338.790,00. Od toga se 6.500.0000 KM pokriva iz kredita, 2.061.691 iz viška prihoda prošlih godina. Nepokriveno je ostalo 4.777.099 KM. Ovaj kredit je knjižen u analitičkoj evidenciji Općinskog organa Uprave. Na 31.12.2008. godine saldo je 6.500.000 KM (grace period do 31.12.2008. godine, pa nije bilo otplate). Kreditno zaduženje je iznosilo 6.500.000 KM. Mišljenja smo da nije bilo osigurano adekvatno planiranje, praćenje i realizacija planiranih veličina i usklađivanje Budžeta Općine za 2008. godinu, kako je propisano Zakonom o budžetima u FBiH, u dijelu da povećanje ili smanjenje prihoda istovremeno prati povećanje ili smanjenje rashoda koji se finansiraju iz istih. Nadalje, ne možemo se složiti s nastalim kreditnim zaduženjem Općine Bihać, te smatramo da je isto prouzrokovalo upravo nerealno predviđanje prihoda po osnovu neporeznih naknada (vidjeti tačku 4.10. ovog Izvještaja).

xiii. Mi kao revizori ne možemo potvrditi opravdanost ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa potpisanog između UniCredit Bank d.d. Mostar, i J.U. Zavod za prostorno uređenje Bihać. Ovim ugovorom Banka se obavezala da će preuzeti dugovanja klijenta prema njegovim vjerovnicima na koji su ovi dali pristanak. Za ovaj Ugovor klijent, odnosno Općina Bihać je morala platiti banci naknadu u iznosu od 215.000 KM. Preuzimanjem i ispunjenjem duga od strane Banke prestaje obaveza klijenta prema dosadašnjim vjerovnicima a nastaje njegova obaveza prema Banci, s tim da će istovremeno ispuniti tu obavezu na način i prema uvjetima kako je to utvrđeno ovim Ugovorom. Ugovor je prouzrokovao visoke iznose naknade za obradu istog, koje su dodatno opteretile budžet Općine, te je situacija u vezi s navedenim Ugovorom ukazala na dodatne nedostatke u sistemu internih kontrola Općine Bihać (vidjeti tačku 4.12. ovog Izvještaja)

xiv. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać po okončanju investicija izvršila aktiviranje istih. Time nisu pravilno prikazane bruto vrijednosti imovine na 31.12.2008. godine, niti pripadajuće ispravke vrijednosti što nije u skladu s zahtjevima MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (vidjeti tačku 4.13 . ovog Izvještaja).

NEGATIVNO MIŠLJENJE

Prema našem mišljenju, koje se temelji na rezultatima revizije; zbog važnosti pitanja opisanih u dijelu s osnovom za negativno mišljenje; finansijski izvještaji Općine Bihać ne prikazuju istinito i objektivno u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Općine Bihać na 31.12.2008. godine, rezultate poslovanja i izvršenja Budžeta Općine Bihać za godinu koja završava na taj dan, u skladu s primjenjivim odredbama Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavaju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

DIO ZA ISTICANJE PITANJA

Skrećemo pažnju na činjenicu da se nismo uvjerili da su rukovodioci Službi i budžetskih korisnika u svim situacijama primjenjivali zakone i druge pozitivne propise i koristili sredstva za odgovarajuće namjene. Nadalje, nismo se uvjerili da su finansijsko upravljanje, funkcija interne revizije i sistem internih kontrola u svim materijalno značajnim aspektima bili usklađeni s važećom zakonskom regulativom. Mišljenja smo da u 2008. godini postoje značajne slabosti u postojećem sistemu internih kontrola koje stvaraju kritičan nivo rizika postizanja ciljeva Općine Bihać.

Zbog mogućih efekata koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u dijelu s osnovom za negativno mišljenje, te moguće efekte pitanja navedenih u dijelu dio za isticanje pitanja izrazili smo negativno mišljenje za finansijske izvještaje za 2008. godinu. Nadalje, a bez daljnje kvalifikacije našeg mišljenja skrećemo pažnju na iskazivanje izdataka za tekuće održavanje, odnosno promjenu mjesta izvještavanja o ovim izdatcima u odnosu na prethodne periode (vidjeti tačku 4.11. ovog izvještaja).

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI KONSOLIDIRANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA OPĆINE BIHAĆ ZA 2010. GODINU

OSNOVA ZA NEGATIVNO MIŠLJENJE

I.U poslovnim knjigama evidentirana su kratkoročna potraživanja na kontu kratkoročni plasmani koji potiču iz perioda 1992. do 1996. godine dodijeljeni kao podsticaj preduzećima za realizaciju predloženih programa iznosu od 315.032 KM. Analizom smo utvrdili da je ova potraživanja bilo potrebno preknjižiti sa redovnih potraživanja na sumnjiva i sporna potraživanja, te eventualno potraživanja za koja ne postoji mogućnost naplate isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija Općine. Daljnjom analizom, utvrđeno je da se navedeni plasmani i dalje vode na redovnim kratkoročnim plasmanima, na kontu 141319 što u skladu s Kontnim planom FBiH za budžet i budžetske korisnike odgovara ostalim plasmanima. Nismo se uvjerili da postoji ispravka vrijednosti navedenog konta, niti u opravdanost prikazivanja navedenih plasmana u okviru redovnih, te se ne možemo složiti s trenutnom klasifikacijom plasmana (vidjeti tačku 3.1.3 ovog Izvještaja).

 1. Mi kao revizori se ne možemo složiti s stanjem iskazanim na 31.12.2010. godine na kontu 024111 (dugoročni plasmani). Naša preporuka je da se hitno izvrši analiza navedenih potraživanja, te isknjižavanje potraživanja za koja ne postoji osnova da budu iskazana u knjigovodstvenim evidencijama Općine. Radi se o iznosu od 4.865.067 KM koji odnosi se na potraživanja iz ratnih perioda. Kako stoji u evidencijama Općine potraživanja po ovom osnovu se odnose na potraživanja od društava koje više ne postoje. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općinsko pravobranilaštvo poduzelo potrebne aktivnosti na utvrđivanju opravdanosti iskazivanja ovog iznosa u knjigovodstvenim evidencijama Općine (vidjeti tačku 3.1.7 ovog Izvještaja).

III. Na osnovu provedene revizije nismo se uspjeli uvjeriti u dovoljnost dostavljenih izvještaja o utrošku sredstava po osnovu grantova dodijeljenih neprofitnim organizacijama niti u opravdanost nekih od nastalih izdataka po ovom osnovu. Povratni izvještaji o utrošku sredstava bi po našem mišljenju trebali biti opširniji, te omogućiti Općini bolje praćenje odliva novčanih sredstava i bolje planiranje grantova u narednim budžetskim periodima (vidjeti tačku 4.1 ovog Izvještaja).

 1. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti u opravdanost vođenja više glavnih knjiga unutar Općine. Mišljenja samo da je ovakav pristup mogao dovesti do netačnih i nepotpunih prikazivanja koja ne možemo kvantificirati (vidjeti tačku 4.2. ovog Izvještaja).
 2. Općina Bihać je analitičkim evidencijama organa Uprave za 2010. godinu iskazala izdatke po osnovu naknada za rad komisija u iznosu od najmanje 300.000 KM. Mi se nismo uspjeli uvjeriti u opravdanost ovih izdataka u smislu Zakona o budžetima u FBiH (vidjeti tačku 4.4. ovog Izvještaja).
 3. Općina je u 2010. godini po osnovu zaključenih ugovora o djelu prikazala izdatke u iznosu od 140.903,95 KM. Mi se na osnovu nama predočenih dokaza nismo uspjeli uvjeriti u opravdanost ovih izdataka, te smo mišljenja da su isti mogli biti izbjegnuti boljim planiranjem i preraspodjelom radnih aktivnosti među uposlenicima Općine čime nije u potpunosti poštivan Zakon o budžetima u FBiH koji nalaže ekonomično trošenje sredstava. Zaključeni ugovori o djelu i poslovi koji su predviđeni istima vezani direktno ili indirektno za poslove uposlenika predviđene po sistematizaciji radnih mjesta (vidjeti tačku 4.3. ovog Izvještaja).

VII. Na osnovu dokaza prikupljenih u reviziji nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać izvršila adekvatnu procjenu vrijednosti imovine u vlasništvu općine, te na osnovu te procijenjene vrijednosti izvršila njeno knjigovodstveno evidentiranje. Time je stvorena mogućnost da je imovina iskazana u analitičkim evidencijama Općine precijenjena, odnosno podcijenjena (vidjeti tačku 4.5. ovog Izvještaja).

VIII. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać uspostavila adekvatan i efikasan sistem interne kontrole. Naime, u toku revizije smo naišli na dokaze koji ukazuju na to da nisu adekvatno provođene kontrolne aktivnosti, naročito u području verifikacije, kadrovske službe, nadzora i podnošenja izvještaja (vidjeti tačku 4.6. ovog Izvještaja).

 1. Nismo se mogli uvjeriti u opravdanost donošenja odluke o proširenju redovne djelatnosti JP RTV Bihać na televiziju i izdavačku djelatnost, odnosno štampanje sedmičnog lista koja je prouzrokovala izdatke po osnovu grantova JP RTV Bihać d.o.o. u iznosu od 549.000 KM. Ova odluka je prouzrokovala upošljavanje novih radnika čime je dodatno opterećen budžet Općine Bihać. Naše zapažnje potvrđuje Odluka općinskog vijeća iz 2013. godine, s kojom je ukinuta navedena odluka, te s kojom je navedena oprema dana na korištenje JP RTV USK, a dio opreme ostao u J.P. RTV Bihać.
 2. Na osnovu nama predočenih dokaza nismo se uspjeli uvjeriti u zakonitost oprosta kamata Balkan Investment Banci, te u opravdanost i zakonitost uplate donacije Balkan Investment Banke u iznosu od 100.000 KM po ovom osnovu. Općina Bihać je na ime duga od UNA Banke d.d. Bihać, koju je u toku 2010. godine preuzela Balkan Investment Bank d.d. oprostila istoj kamatu u iznosu od 379.490,23 KM. Mišljenja samo da je budžet Općine Bihać po ovom osnovu oštećen za iznos od 279.490,23 KM. Objašnjenja u vezi s ovim događajem vidjeti u nastavku ovog izvještaja (vidjeti tačku 4.7. ovog Izvještaja).
 3. Dana 25.06.2010. godine UniCredit banka i J.U. Zavod za prostorno uređenje sklopili su dodatak ugovoru o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa iz 2008. godine. Ovim dodatkom promijenjena je odredba temeljnog ugovora tačka 3. novom odredbom kojom se navodi da će se dug vraćati u 24 fleksibilna anuiteta. Naknada po dodatku ugovoru iznosila je 115.000 KM. Ovim, po našem mišljenju nije poštovana odredba člana 9. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH kojom je regulisano da kratkoročni dug koji može nastati samo radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka, neće biti predmetom refinansiranja, ili produljenja nakon isteka fiskalne godine u kojoj je zaduženje nastalo. U toku 2009. godini izvršena je otplata ovog zaduženja u iznosu od 1.000.000 KM, dok je u 2010. godini otplaćeno 800.000 KM. Obaveze Općine po ovom osnovu na 31.12.2010. godine iznosile 1.885.727,76 KM. Tako je kratkoročni dug po ovom osnovu u 2010. godini prešao 5% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini (21.887.593 KM) za iznos od najmanje 700.000 KM čime po našem mišljenju nisu poštivane odredbe već spomenutog Zakona.

XII. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać po okončanju investicija izvršila aktiviranje istih. Time nisu pravilno prikazane bruto vrijednosti imovine na 31.12.2010. godine, niti pripadajuće ispravke vrijednosti što nije u skladu s MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (vidjeti tačku 4.8. ovog Izvještaja).

XIII. Nismo se uspjeli uvjeriti da je Općina Bihać u 2010. godini osigurala adekvatno planiranje, praćenje i realizaciju planiranih veličina Budžeta Općine za 2010. godinu, kako je propisano Zakonom o budžetima u FBiH. Navedeno je za posljedicu imalo iskazivanje budžetskog deficita za 2010. godinu u iznosu od 2.776.666 KM. Pored toga, skrećemo pažnju na značajna odstupanja u zahtijevanim sredstvima od strane budžetskih korisnika i odobrenih u skladu s budžetom, odnosno na potrebu da svi budžetski korisnici razmotre osnove planiranja svojih predviđenih izdataka redovno, te da mjesečno vrše usklađivanja svojih izdataka s realno očekivanim prihodima (vidjeti tačke 2 . i 4.9. ovog Izvještaja).

NEGATIVNO MIŠLJENJE

Prema našem mišljenju, koje se temelji na rezultatima revizije; zbog važnosti pitanja opisanih u dijelu s osnovom za negativno mišljenje; finansijski izvještaji Općine Bihać ne prikazuju istinito i objektivno u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Općine Bihać na 31.12.2010. godine, rezultate poslovanja i izvršenja Budžeta Općine Bihać za godinu koja završava na taj dan u skladu s primjenjivim odredbama Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

DIO ZA ISTICANJE PITANJA

Skrećemo pažnju na činjenicu da se nismo uvjerili da su rukovodioci Službi i budžetskih korisnika u svim situacijama primjenjivali zakone i druge pozitivne propise i koristili sredstva za odgovarajuće namjene. Nadalje, nismo se uvjerili da su finansijsko upravljanje, funkcija interne revizije i sistem internih kontrola u svim materijalno značajnim aspektima bili usklađeni s važećom zakonskom regulativom. Mišljenja smo da u 2010. godini postoje značajne slabosti u postojećem sistemu internih kontrola koje stvaraju kritičan nivo rizika postizanja ciljeva Općine Bihać.

Zbog mogućih efekata koje na finansijske izvještaje mogu imati pitanja navedena u dijelu s osnovom za negativno mišljenje, te moguće efekte pitanja navedenih u dijelu dio za isticanje pitanja izrazili smo negativno mišljenje za finansijske izvještaje za 2010. godinu.

Naredni blog u petak 20h…

KOMENTARI