instant fap

Deseta sjednica općinskog vijeća

Deseta sjednica općinskog vijeća

Na desetoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati u četvratak 28. novembra, vijećnici će raspravljati između ostalog i o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2014. godinu.

Pored nacrta budžeta za narednu godinu, koji je jedan od najvažnijih dokumenata koji se u toku godine nađe na vijećničkim klupama, za ovu sjednicu općinskog vijeća pripremljen je dnevni red koji sadrži ukupno šesnaest tačaka. Pored nacrta budžeta, u dnevni red desete sjednice uvršten je Izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci tekuće godine. Za ovu sjednicu Općinskog vijeća pripremljen je i nacrt Programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2014. godinu, kao i nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most, skupa sa planom njegove implementacije za period od 2014. do 2017. godine.

U dnevni red uvršten je prijedlog Odluke o organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća Sanski Most, zatim prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o pistupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“.

U dnevnom redu ove sjednice nalazi se nacrt Odluke o snabdijevanju pitkom vodom, nacrt Odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom, prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Sanski Most u 2013. godini, te prijedlog Odluke o utvrđivanju visine rente po zonama za 2013. godinu. Na dnevnom redu će se naći Referat iz imovinsko-pravnih odnosa, pijedlog odluke o utvrđivanju općeg intetesa u korist JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo, i nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period od 2014. do 2018. godine.

KOMENTARI