instant fap

Konkurs za dodjelu sredstava stradalim u poplavama

Konkurs za dodjelu sredstava stradalim u poplavama

Općina Sanski Most raspisala je Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za obnovu uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Sanski Most.

sana-trg-poplave

Predmet ovog Javnog konkursa je dodjela novčanih sredstava, namijenjenih za pomoć vlasnicima čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni, a koja su Općini Sanski Most doznačena od Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreća na teritoriji Federacije BiH, u iznosu od 209. 155, 96 KM. Sredstva će se raspoređivati prema Pravilniku o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava, na koje je Općinsko vijeće Sanski Most dalo saglasnost na svojoj posljednjoj sjednici, a pojedinačni iznos novčane pomoći koji će se dodijeljivati vlasnicima uništenih ili oštećenih objekata iznosi 1000 konvertibilnih maraka. U konkursu se navodi da su korisnici prava na novčanu pomoć, lica čiji su objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Sanski Most 16. maja 2014. godine, a potrebno je da ispunjavanju i sljedeće uslove: da je državljanin BiH, da je u vrijeme prirodne nesreće bio vlasnik stambenog objekta zahvaćenog prirodnom nesrećom, te da mu je od strane općinske komisije utvrđen nastanak štete na stambenom objektu usljed prirodne nesreće. Dodjela sredstava vlasnicima uništenih i oštećenih objekata vršiće se prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o kriterijima i postupku za dodjelu novčanih sredstava i građevinskog materijala, s tim da vlasnici uništenih ili oštećenih objekata od poplava koji su već ostvarili novčanu pomoć ili građevinski materijal, ne mogu ostvariti novčanu pomoć predviđenu ovim javnim konkursom, navodi se u konkursu.

Da bi ostvarili pravo na dodjelu novčanih sredstava, zaintresovani vlasnici uništenih ili oštećenih stambenih objekata dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: popunjeni prijavni obrazac, dokaz o državljanstvu, dokaz o vlasništvu, uvjerenje od općinske komisije za procjenu štete od poplava, urbanističku saglasnost, građevinsku ili upotrebnu dozvolu, kućnu listu ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, uvjerenje o statusu o nezaposlenosti za sve punoljetne članove izdato od Biroa za zapošljavanje, potvrdu Centra za socijalni rad ukoliko se radi o korisniku stalne socijalne pomoći, i uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji ili civilnim žrtvama rata. Zainteresovani za dodjelu novčanih sredstava po ovom konkursu mogu podnijeti prijavu na javni konkurs u roku od 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se podnose poštom na adresu općine Sanski Most, ili lično na šalter broj 8 u šalter sali općine Sanski Most. Prijava na javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti sa napomenom “za Komisiju za proveđenje javnog konkursa za dodjelu novčanih sredstava za pomoć saniranja štete od poplave”. Svi zainteresirani prijavni obrazac mogu preuzeti u šalter sali općine, kao i na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje je i objavljen cjelokupan tekst konkursa. Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći ne može biti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa. Nakon što se okonča konkursna procedura, sa korisnicima koji ostvare pravo na dodjelu novčanih sredstava potpisat će se ugovor o načinu utroška i pravdanja dodjeljenih sredstava, navodi se na kraju konkursa

KOMENTARI