instant fap

Poticajna sredstva za zapošljavanje

Prema riječima g-dina Sanela Mahića, rukovodioca Biroa rada Sanski Most, Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike  i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisali su Javni poziv za učešće u programu zapošljavanja i samozapošljavanja lica registrovanih na evidenciji nezaposlenih osoba u FBIH.

Programom sufinansiranja samozapošljavanja je predviđeno da se sufinansira samozapošljavanje ciljne grupe nezaposlenih osoba u poljoprivredi ili malom biznisu, s ciljem potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i razvoju malih preduzeća. Samozapošljavanje u poljoprivredi ili malom biznisu podrazumijeva poticajna sredstva za registraciju poljoprivrednih gospodarstava ili malog biznisa za nezaposlene osobe koje imaju osnove pretpostavke za bavljenje istim. Nezaposlena osoba se obavezuje da će samostalnu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci, izvršavati obaveze definirane odredbama Zakona o radu i izvršiti prijavu na obavezna osiguranja: penziono-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti. Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi.

Programom sufinansiranja zapošljavanja je predviđeno da se sufinansira zapošljavanje kod poslodavaca s ciljem smanjenja i prevencije dugoročne nezaposlenosti i povećanja stope zaposlenosti fokusirajući se na neaktivne grupe i posebno ugrožene kategorije. Obaveza poslodavca je da osobu zaposli na period od najmanje 6 ili 12 mjeseci (potpiše ugovor o radu, te izvrši prijavu na obavezna osiguranja: penziono-invalidsko, zdravstveno i od nezaposlenosti). Za tu namjenu predviđena su bespovratna finansijska sredstva, i to u iznosu od 2.200,00 KM po osobi za ugovore na 12 mjeseci, odnosno 1.100,00 KM za ugovore na 6 mjeseci. Sve međusobne obaveze između finansijera i poslodavca će se regulirati Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja.

Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2013. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Sve potrebne informacije kao i Obrazce za apliciranje za Program, zainteresirani mogu dobiti u Birou rada Sanski Most.

 

KOMENTARI