instant fap

Na današnji dan dogodio se najveći pokolj u Evropi od Drugog svjetskog rata : Da se ne ponovi i ne zaboravi – Srebrenica!

Genocid u Srebrenici se dogodio jula 1995. godine i podrazumijeva masovna planska ubistva velikog broja bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Genocid se dogodio u regionu Srebrenice, a izvele su ga Vojska Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića uključujući i paravojnu formaciju “Škorpioni”, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Događaj se smatra jednim od najvećih masakara u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem je ubijeno oko 8.000 ljudi. Masakr se generalno smatra jednim od najužasnijih događaja u savremenoj evropskoj historiji. Mladić i drugi srpski oficiri su u međuvremenu optuženi za ratne zločine uključujući i genocid pred Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). MKSJ je između ostalog donio pravosnažnu presudu u kojoj masakr u Srebrenici kvalifikuje kao čin genocida.

Danas 17 godina poslije genocida u Srebrenici 520 žrtava srebreničnog genocida biti će dostojanstveno ukopano. Očekuje se da će dženazi prisustvovati više od 30.000 članova porodica žrtava, kao i brojna rodbina, prijatelji, komšije i delegacije iz Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta.

U ime Boga milostivog, samilosnog 
Molim te Boze 
Svemoguci
Neka tuga postane
Nada
Neka osveta bude pravda
Neka majcina suza
Bude molitva
Da se nikome nikad
Ne ponovi Srebrenica

 

Portal Federalna.ba objavio je spisak imena 520 srebreničkih žrtava genocida koje će danas biti ukopane u Memorijalnom centru Potočari.

Na spisku su: Ademović (Adem) Husein (1953), Ademović (Bećir) Bešir (1964), Ademović (Huso) Munib (1929), Ademović (Ramo) Sead (1967), Ahmetović (Bajro) Hajro (1978), Ahmetović (Bego) Zulkif (1962), Ahmetović (Jusuf) Nijaz (1972), Ahmetović (Mujo) Zijad (1978), Ahmetović (Ramiz) Suad (1976), Ahmetović (Ramo) Samir (1978), Ahmetović (Salko) Enver (1977), Ahmetović (Selim) Selman (1938), Ahmić (Jusuf) Ahmo (1957), Alibašić (Ćamil) Ćazim (1952) Alić (Ahmo) Mevludin (1962), Alić (Avdo) Nedžib (1958), Alić (Daut) Adil (1960), Alić (Daut) Ramo (1963), Alić (Dulan) Dahmo (1958), Alić (Dulan) Mujo (1970), Alić (Hakija) Mujo (1945), Alić (Hasib) Sadik (1969), Alić (Ismet) Izet (1962), Alić (Jusuf) Senahid (1977), Alić (Mahmut) Smajil (1937), Alić (Mevludin) Nisvad (1977), Alić (Mujo) Fadil (1965), Alić (Mujo) Munir (1965), Alić (Mujo) Nazif (1979), Alić (Nezir) Šefik (1949), Alić (Suljo) Šemso (1934), Alić (Šemso) Sabahudin (1969), Aliefendić (Hakija) Habib (1958), Alihodžić (Šaban) Samir (1972), Alispahić (Avdija) Armin (1979), Alispahić (Rasim) Nedžad (1974), Aljić (Ahmo) Nurija (1959), Aljić (Ibrahim) Hariz (1970), Aljkanović (Osman) Sead (1963), Aljkanović (Šerif) Mali (1963) Aljkanović (Šerif) Rifet (1959), Atić (Osman) Mirsad (1967), Avdić (Abdurahman) Mehmedalija (1954), Avdić (Daut) Daut (1951) Avdić (Halid) Esad (1966), Avdić (Halid) Nihad (1974), Avdić (Halid) Samid (1964), Avdić (Hasan) Ševko (1961), Avdić (Idriz) Hajrudin (1963), Avdić (Ismet) Kemal (1971), Avdić (Malćo) Sadik (1966), Avdić (Mehmed) Mehmedalija (1964), Avdić (Reuf) Fuad (1974), Avdić (Suljo) Senad (1977), Avdić (Ševko) Ahmedin (1959), Avdić (Zajko) Avdulah (1940), Avdić (Zajko) Osman (1952), Bajramović (Suljo) Šefik (1950), Bajramović (Šefik) Almir (1974), Bajramović (Šemso) Šemsudin (1976), Baščelić (Hakija) Osman ef. (1954), Bašić (Osman) Šaban (1958), Bečirović (Hasan) Redžo (1972), Bećarević (Salko) Rašid (1948), Bećirović (Besim) Esad (1960), Bećirović (Dalija) Nermin (1978), Bećirović (Hasan) Ismail (1954), Bećirović (Osmo) Adil (1957), Bećirović (Safet) Kadrija (1972), Beganović (Ahmet) Mehmedalija (1967), Beganović (Muharem) Izet (1949), Begić (Alija) Sejdalija (1961), Begić (Ismet) Fahid (1973), Begić (Mehmedalija) Dževad (1974),Begić (Salih) Huso (1926), Begović (Hurem) Husein (1947), Begzadić (Zuhdija) Ekrem (1975), Bektić (Adem) Ibrahim (1969), Bektić (Emin) Enver (1969), Bektić (Ibro) Fikret (1956), Bektić (Mehmed) Ibrahim (1934), Buhić (Osman) Razim (1978) Buljubašić (Alija) Durmo (1947), Buljubašić (Durmo) Fahrudin (1972), Buljubašić (Ismet) Bajro (1948), Buljubašić (Vehbija) Avdija (1952), Bumbulović (Idriz) Izet (1979), Bumbulović (Salih) Šukrija (1964), Burić (Smajo) Juso (1958), Burić (Smajo) Mustafa (1964), Cvrk (Ćamil) Izet (1945), Cvrk (Ćamil) Selim (1938), Cvrk (Hasan) Meho (1962), Cvrk (Ibrahim) Dževad (1973), Cvrk (Izet) Mensur (1974), Cvrk (Munib) Munir (1975), Cvrk (Nurija) Nurif (1969), Čakar (Ćamil) Ramiz (1945), Čamdžić (Juho) Samir (1976), Čamdžić (Mustafa) Rešid (1971), Čano (Bajro) Nermin (1975), Čelebić (Rizvo) Ibiš (1938), Čelik (Hasan) Huso (1941), Čikarić (Zeir) Rifet (1962), Čivić (Husnija) Azem (1978), Čivić (Suljo) Senusija (1961), Čokerović (Mujo) Nijaz (1963), Ćatić (Ahmo) Bekir (1939), Ćatić (Mustafa) Mefail (1969), Dedić (Suljo) Ramiz (1974), Dedić (Šaban) Šaćir (1960), Delić (Alija) Ermin (1978), Delić (Džafer) Ohran (1955),Delić (Nurija) Ismet (1949), Delić (Ohran) Zijad (1961), Delić (Omer) Nurija (1951), Delić (Ramo) Ohran (1931), Delić (Ramo) Safet (1974), Delić (Selman) Jusuf (1935), Dizdarević (Mehmed) Mujo (1942), Dudić (Mujo) Mehmedalija (1963), Dugonjić (Hajrudin) Šefik (1971), Duraković (Huso) Alija (1933), Duraković (Meho) Zulfo (1942), Džananović (Huso) Ibrišim (1961), Džanić (Đano) Ramiz (1946), Džebo (Ibro) Nusret (1933), Đelić (Omer) Fejzo (1933), Đozić (majka Paša) Ramiz (1957), Efendić (Refik) Azem (1977), Efendić (Refik) Šefik (1975), Efendić (Rešid) Salih (1940), Gabeljić (Hašim) Edin (1973), Gabeljić (Nezir) Nijaz (1974), Garaljević (Ifet) Nermin (1978), Gobeljić (Haso) Mehmedalija (1945), Golić (Ahmo) Alija (1928), Golić (Alija) Sadik (1971), Grbić (Ramiz) Safet (1976), Gušić (Meho) Meharis (1978), Gušić (Nedžib) Mirsad (1956), Gutić (Hamed) Muhidin (1958), Gutić (Meho) Mehmed (1953), Hadžić (Rifet) Salih (1938), Hadžić (Salko) Hasan (1940), Hadžić (Salko) Ibro (1938), Hadžimujagić (Mustafa) Sakib (1938), Hafizović (Ibrahim) Mustafa (1977), Hajdarević (Adem) Mehmedalija (1949), Hajdarević (Junuz) Sabajet (1961), Hajdarević (Numo) Edhem (1952), Hajdarević (Osman) Nezir (1940), Hajdarević (Salko) Zuhdo (1953), Hajdarević (Suljo) Omer (1946), Hakić (Hamdija) Fahrudin (1969), Hakić (Hamdija) Nurdin (1973), Halilović (Asim) Mesud (1960), Halilović (Hakija) Kadrija (1957), Halilović (Hasib) Safet (1948), Halilović (Husein) Džemaludin (1957), Halilović (Huso) Bajro (1934), Halilović (Idriz) Šaban (1951), Halilović (Nazif) Hanumka (1921), Halilović (Nurija) Enver (1949), Halilović (Redžo) Muhamed (1969), Halilović (Salih) Ramiz (1962), Halilović (Selim) Husejin (1957), Halilović (Šaban) Sado (1955), Hamzić (Aljo) Mevlid (1972), Hamzić (Mujo) Aljo (1942), Hasanković (Hasan) Vekaz (1960), Hasanković (Ibro) Zaim (1928) Hasanović (Adem) Abid (1969), Hasanović (Atif) Šećan (1941), Hasanović (Hašim) Mumin (1977), Hasanović (Hašim) Nihad (1979), Hasanović (Ibiš) Munib (1935), Hasanović (Mehan) Avdo (1935), Hasanović (Meho) Hajrudin (1952), Hasanović (Nusret) Nijaz (1980), Hasanović (Rasim) Redžo (1959), Hasanović (Salih) Behadil (1957), Hasanović (Vehbija) Azmir (1979), Hasić (Ismet) Nusret (1976), Hasić (Mehmed) Dževad (1970), Hasić (Mehmed) Ševal (1972), Hasić (Mehmed) Zijad (1974), Hirkić (Adem) Ismet (1959), Hirkić (Mahmut) Husein (1949), Hodžić (Avdo) Bekir (1969), Hodžić (Ibrahim) Alija (ž) (1971), Hodžić (Juso) Ibrahim (1949), Hodžić (Mehmed) Nedžad (1974), Hodžić (Osman) Hazim (1959) Hodžić (Sejfo) Bećir (1940) Hrnjić (Ramiz) Razim (1976), Hrustanović (Huso) Ibro (1959), Hrustanović (Ismet) Hajrudin (1967) Hrustanović (Ismet) Hazim (1972), Hrustanović (Ismet) Rifet (1964), Huremović (Mehmed) Ferid (1975), Huremović (Mehmed) Hasib (1973), Husejnović (Ibro) Berhem (1939), Husejnović (Meho) Mehmed (1924), Husejnović (Osman) Senaid (1977), Husić (Abaz) Bahrija (1940), Husić (Abaz) Osman (1942), Husić (Abdurahman) Ramo (1952), Husić (Behadil) Bećir (1970), Husić (Latif) Muradif (1949), Husić (Mahmut) Fahrudin (1975), Husić (Osman) Mirhat (1975), Husić (Šaban) Meho (1955), Ibišević (Ibrahim) Salih (1959), Ibrahimović (Adem) Muhamed (1965), Ibrahimović (Atif) Abid (1948), Ibrahimović (Atif) Daut (1941), Ibrahimović (Hašim) Rašid (1952), Ibrahimović (Mujo) Enez (1966), Ibrahimović (Mustafa) Rašid (1951), Ibrahimović (Ramo) Hamid (1936), Ikanović (Nazif) Rifet (1941),Ikanović (Rifet) Refik (1967), Ikanović (Salih) Avdurahman (1951), Isaković (Mehmed) Mehmedalija (1975), Isaković (Meho) Mevludin (1973), Izmirlić (Salih) Šaha (ž) (1901), Jahić (Ahmo) Sejad (1961),Jahić (Mehmed) Ekrem (1964), Jahić (Omer) Omo (1933), Jahić (Ramo) Osman (1973), Jahić (Ramo) Sejdalija (1966), Jakubović (Esed) Enver (1973), Jašarević (Fejzo) Asim (1959), Jašarević (Ibro) Izudin (1977),  Jašić (Osman) Nusret (1967), Jelkić (Bahrija) Ibrahim (1936), Junuzović (Alija) Mehmed (1932), Jusić (Nurija) Azem (1957), Jusić (Zahir) Avdo (1958), Jusić (Zaim) Džemail (1964), Jusufović (Abdulkadir) Suvad (1950), Jusufović (Hašim) Jusuf (1946), Jusufović (Rahman) Fadil (1957), Jusufović (Rahman) Meho (1948), Jusufović (Sado) Nurija (1958), Kabilović (Hajro) Ismet (1969), Kabilović (Mustafa) Ibro (1962), Kadrić (Bego) Jusuf (1929), Kamenica (Munib) Sejdalija (1975), Kapetanović (Hasan) Hamdo (1974), Kapetanović (Ibro) Hasan (1939), Kardašević (Hasan) Bekto (1923), Kiverić (Ismet) Hasan (1976), Klančević (Edhem) Nedžad (1960), Klempić (Nezir) Selim (1952), Klempić (Suljo) Suad (1980), Klinčević (Ahmo) Husein (1955), Korkutović (Huso) Zuhdija (1956), Krdžić (Ejub) Vehbija (1954), Kremić (Asim) Fadil (1971), Kremić (Asim) Mehmedalija (1966), Kremić (Ibrišim) Ramo (1972), Kuljančić (Mehmed) Salko (1929), Kunić (Omer) Fikret (1963), Lolić (Hajrudin) Fahrudin (1965), Mahmutović (Durmo) Mehmed (1978), Malagić (Salko) Elvir (1973), Malić (Avdo) Hamdija (1952) Malović (Hurem) Hajrudin (1952), Mandžić (Ahmet) Emir (1980), Mandžić (Ismet) Izet (1962), Mandžić (Juso) Idriz (1931), Marković (Marinko) Marko (1963), Mašić (Džemal) Dževad (1962), Mašić (Mustafa) Mujo (1941), Mašić (Omer) Hajro (1946), Međuseljac (Vahid) Ahmet (1967), Mehić (Alija) Hedib (1977), Mehić (Osmo) Aziz (1962), Mehić (Ševko) Ahmo (1973), Mehić (Ševko) Kemal (1975), Mehmedović (Abdulah) Almedin (1978), Mehmedović (Almo) Mirsad (1961), Mehmedović (Avdo) Avdija (1967), Mehmedović (Huso) Ramo (1977) Mehmedović (Ibrahim) Halil (1962), Mehmedović (Ibro) Mehmed (1957), Mehmedović (Mahmut) Bego (1937), Mehmedović (Mustafa) Džemail (1936), Mehmedović (Smajo) Ibrahim (1924), Mehmedović (Sulejman) Husein (1935), Mehmeti (Hasan) Enver (1967), Mekanić (Fadil) Adem (1980), Memić (Huso) Zurijet (1960), Memić (Šaban) Šemsudin (1973), Memišević (Aljo) Sabit (1960), Memišević (Hamed) Jusuf (1968), Memišević (Mehmed) Hajrudin (1973), Memišević (Meho) Zijad (1972), Memišević (Mujo) Mustafa (1960), Merdžić (Mustafa) Mujo (1965), Mešanović (Hamdija) Mirza (1979), Mešanović (Mustafa) Arif (1941), Mešanović (Mustafa) Ibrahim (1946), Mešanović (Nazif) Hamdija (1955), Mešanović (Nezir) Ćamil (1963), Mešanović (Zulfer) Azem (1961), Muharemović (Ohran) Abdulah (1967), Muhić (Alija) Šaban (1945), Muhić (Asim) Hajdin (1972), Muhić (Asim) Hajrudin (1967), Muhić (Hasib) Sado (1949), Muhić (Hašim) Bekto (1942) Muhić (Ibran) Osman (1944), Muhić (Mujo) Fadil (1963), Mujanović (Sumbul) Rasim (1962), Mujčić (Avdulah) Hasib (1972), Mujčinović (Mehmed) Mešan (1971), Mujić (Abid) Ramo (1947), Mujić (Abid) Zahid (1961), Mujić (Hamed) Hamdija (1963), Mujić (Ibrahim) Huso (1962), Mujić (Idriz) Azem (1964), Mujić (Miralem) Muharem (1977), Mujić (Miralem) Nusret (1975), Mujić (Omer) Ševko (1933), Mujić (Ramo) Mehmed (1974), Mujić (Suljo) Samir (1976),Mujić (Ševko) Ramiz (1970), Mujkanović (Idriz) Senad (1972),Mujkić (Fehim) Almir (1974), Mujkić (Fejzo) Sejfulah (1930), Muminović (Adem) Mustafa (1940), Muminović (Alija) Dalija (1966), Muminović (Fehim) Mesud (1978), Muminović (Hakija) Vahdet (1977), Muminović (Hasib) Mehmedalija (1958), Muminović (Mehmed) Mustafa (1977), Muminović (Mujo) Hajrudin (1956), Muminović (Murat) Ibrahim (1931), Muminović (Nurija) Salko (1933),Muminović (Rasim) Redžo (1959), Muminović (Sušan) Suljo (1929), Muratović (Ejub) Muamer (1977), Muratović (Mustafa) Nezir (1965), Muratović (Osman) Meho (1968), Muratović (Salih) Mujo (1975), Muratović (Salko) Mumin (1965), Musić (Beg) Ismet (1950), Musić (Mujo) Mirsad (1969), Mustafić (Aljo) Šaban (1928),Mustafić (Behadil) Osman (1979), Mustafić (Daut) Redžo (1949), Mustafić (Ibrahim) Mustafa (1928), Mustafić (Ibran) Ramo (1935), Mustafić (Ibro) Enez (1947), Mustafić (Omer) Ibiš (1908), Mustafić (Ramo) Ibran (1961), Mustafić (Ramo) Zijad (1972), Mustafić (Safet) Samed (1975), Mustafić (Salkan) Šukrija (1944), Mustafić (Salko) Emin (1935), Mustafić (Salko) Hasan (1940), Mustafić (Selim) Mirsad (1974), Muškić (Mujo) Bego (1953), Muškić (Šabo) Beriz (1977), Nukić (Džanan) Asim (1937), Nukić (Ramo) Ismet (1954), Nukić (Rašid) Huso (1932), Nukić (Salko) Bajro (1950), Okanović (Hajro) Edin (1969), Omerović (Alija) Enez (1958), Omerović (Fazlija) Kadrija (1920), Omerović (Hamid) Suljo (1936), Omerović (Hasan) Mirsad (1974), Omerović (Juso) Osman (1960), Omerović (Kadrija) Aljo (1945), Omerović (Meho) Muharem (1944), Omerović (Mešan) Mirfet (1970),Omerović (Miralem) Abid (1961), Omerović (Mujo) Jasmin (1969), Omerović (Omer) Emir (1973), Omerović (Sejdalija) Mihad (1974), Omerović (Selim) Fehim (1954), Omerović (Selim) Ibrahim (1945), Omerović (Šahin) Senad (1964), Omerović (Šemso) Ševko (1960), Omerović (Tahir) Galib (1967), Orić (Mevludin) Mensur (1976), Osmanović (Nurif) Rifet (1936), Osmanović (Nurif) Uzeir (1944), Osmanović (Osman) Rifet (1963), Parić (Rizo) Alem (1978), Pašić (Ibrahim) Beriz (1966), Pašić (Mesud) Ahmed (1980), Pašić (Mujo) Mevludin (1950), Pejmanović (Alija) Teufik (1966), Pirić (Hajrudin) Salim (1973), Pirić (Tale) Hajrudin (1949), Pitarević (Sulejman) Selmo (1929), Planić (Mehmed) Mirsad (1971), Porobić (Bego) Bekir (1961), Porobić (Dedo) Elvir (1978), Porobić (Smajo) Bego (1933), Pudilović (Ahmo) Abdulah (1956), Ramić (Ibrahim) Selman (1955), Ramić (Mustafa) Abid (1977), Ramić (Mustafa) Sadet (1974), Ramić (Nezir) Nazif (1954), Ramić (Nezir) Sead (1968), Ramić (Ramo) Ibrahim (1975), Ramić (Selim) Admir (1971), Ramić (Selman) Nijaz (1978), Riđić (Abdurahman) Alija (1948), Riđić (Adil) Osman (1978),Riđić (Jahija) Rifet (1934), Riđić (Rašid) Jakub (1963), Rizvanović (Bego) Behadil (1977), Rizvanović (Nurija) Huso (1951),Rizvanović (Salčin) Salih (1959), Rizvanović (Salih) Bego (1941), Rizvić (Mustafa) Abdurahman (1957), Salčinović (Bešir) Ejub (1975), Salić (Hakija) Aziz (1967), Salić (Hakija) Ramiz (1957), Salihović (Aljo) Uzejir (1940), Salihović (Bekto) Nevzet (1961), Salihović (Daut) Osman (1965),Salihović (Hakija) Fikret (1956), Salihović (Halil) Halid (1967), Salihović (Hasan) Hajrudin (1960), Salihović (Husejin) Adil (1969), Salihović (Huso) Husejin (1945), Salihović (Huso) Safet (1953), Salihović (Kemal) Rizah (1975), Salihović (Mehmed) Kadir (1970), Salihović (Muharem) Safet (1951), Salihović (Mujo) Halil (1945), Salihović (Osman) Mešan (1936), Salihović (Ragib) Meho (1953), Salihović (Uzeir) Aljo (1972), Salkić (Alija) Hajro (1965), Salkić (Alija) Mehmedalija (1977), Salkić (Alija) Šukrija (1942), Salkić (Durmo) Ismet (1941), Salkić (Mešan) Mustafa (1965), Salkić (Mujo) Alija (1949), Sejdinović (Jusuf) Nezir (1950), Sejmenović (Nusret) Hasan (1954), Selimović (Abid) Hašim (1968), Selimović (Ahmo) Alija (1965), Selimović (Atif) Džemal (1938), Selimović (Bajro) Adem (1931), Selimović (Enez) Eniz (1971), Selimović (Hasib) Rizo (1965),Selimović (Mahmut) Mujo (1976), Sendo (Mehemed) Mehmed (1934), Sinanović (Rasim) Hasan (1975), Sinanović (Salčin) Sadik (1976), Sinanović (Salčin) Senad (1969), Sinanović (Sead) Edin (1976), Sinanović (Šemso) Rasim (1935), Skeledžić (Ibrahim) Sakib (1968), Skeledžić (Meho) Mehmedalija (1938), Smajić (Smail) Salčin (1945), Smajlović (Alija) Nurija (1978), Smajlović (Asim) Mensur (1964), Smajlović (Atif) Mustafa (1974), Smajlović (Atif) Senahid (1971), Smajlović (Bajro) Hasan (1972), Smajlović (Habib) Ohran (1961), Smajlović (Hasan) Omer (1940), Smajlović (Idriz) Elvir (1971), Smajlović (Mehan) Alija (1935), Smajlović (Mehmedalija) Nedžad (1976), Smajlović (Rašid) Hajro (1980), Spahić (Alija) Mensur (1952), Subašić (Fehim) Mesud (1975), Sulejmanović (Ibrahim) Suad (1978), Sulejmanović (Jakub) Muhamed (1959), Sulejmanović (Kadrija) Sadik (1967), Sulejmanović (Salkan) Kadrija (1935), Sulejmanović (Šaban) Zijad (1964), Sulejmanović (Ševko) Dahmo (1958), Suljić (Ahmet) Juso (1966), Suljić (Ahmo) Ramo (1966), Suljić (Avdo) Ismet (1937), Suljić (Bekto) Ragib (1938), Suljić (Dahmo) Fahrudin (1973), Suljić (Dahmo) Hajrudin (1971), Suljić (Džemail) Ismail (1963), Suljić (Idriz) Sakib (1964), Suljić (Ismet) Hazim (1971), Suljić (Salko) Bekto (1957), Suljić (Zaim) Meho (1947), Šabanović (Osman) Mujo (1956), Šabić (Asim) Ejub (1978), Šabić (Idriz) Ibiš (1972),  Šabić (Sabit) Suljo (1945), Šečić (Himzo) Kemal (1969), Šečić (Salih) Mehmed (1935), Tabaković (Nurija) Ibrahim (1955), Talović (Muharem) Mustafa (1953), Talović (Mušan) Hašim (1932),Tihić (Hamid) Hajrudin (1975), Uzunović (Halid) Bahrudin (1972), Varnica (Ibro) Mensur (1971), Varnica (Ibro) Samir (1975), Vejzović (Ibrahim) Sadudin (1953), Verlašević (Suljo) Ševko (1930), Vranjkovina (Avdo) Mehmed (1938), Zildžić (Šemso) Ekrem (1962), Zuhrić (Mehmed) Nazif (1969), Zukić (Bego) Ibrahim (1948), Zukić (Ibrahim) Dževad (1970), Zukić (Jusuf) Fahrudin (1975), Zukić (Nedžib) Šursib (1955) i Zukić (Sulejman) Fahrudin.

Kip.ba

KOMENTARI