instant fap

Nacrt rada općinskog vijeća u javnoj raspravi

Nacrt rada općinskog vijeća u javnoj raspravi

Općinsko vijeće utvrdilo je nacrt programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2013. godinu, i također ga uputilo u javnu raspravu u trajanju od trideset dana.

Nacrt Programa je koncipiran na način da obuhvati one poslove i zadatke za koje je vijeće nadležno. Nacrtom programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2013. godinu, utvrđuju se poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sanski Most tokom 2013. godine.

Programom rada utvrđuju se nosioci poslova i zadataka, te obrađivač i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje materijala odnosno usvajanje određenih akata na sjednicama općinskog vijeća. Pored pitanja utvrđenih nacrtom ovog programa, vijećnici općinskog vijeća mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana.

U nacrt programa rada općinskog vijeća su uvršteni prijedlozi dostvljeni od strane općinskog načelnika i općinskih službi, dok su ovim aktom definisane i obaveze budžetskih korisnika, odnosno javnih preduzeća i javnih ustanova, kao i udruženja građana, koji su dužni jednom tokom godine dostaviti svoje godišnje izvještaje i planove općinskom vijeću na razmatranje.

Općinsko vijeće u svom programu u 2013. godini obuhvatit će i pitanja koja zavise od aktuelnog trenutka u društvenoj zajednici, što podrazumijeva da je ovaj dokument otvoren za sva pitanja i pokretanje inicijative u svim oblastima društvenog života, koja su od interesa za lokalnu zajednicu. Zainteresovani građani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni nacrt mogu dostaviti nadležnoj općinskoj službi, dok će se javna rasprava održati 23. januara ove godine

KOMENTARI