instant fap

Održavanje gradske deponije u Sani

Prema informacijama iz Javnog komunalnog preduzeće „Sana“, sadašnja gradska deponija, koja je smještena na lokalitetu iznad grada, na putu za selo Dabar, privremenog je karaktera, i trenutno zadovoljava minimum sanitarno –higijenskih uslova.

Potrebno je u što skorije vrijeme pristupiti izradi plana prilagođavanja lokalne deponije zakonskim propisima, kojima je regulisano upravljanje otpadom u lokalnim zajednicama, kojim bi se do buduće izgradnje regionalne deponije, privremeno riješilo pitanje odlaganja smeća na području sanske općine. Prikupljanje, odlaganje i deponovanje otpada u Sanskom Mostu obavlja se preko nadležnog Javnog komunalnog preduzeća „Sana“, koje na lokaciji gradske deponije odnedavno vrši i odvajanje ambalažnog otpada koje se može iskoristiti za proces reciklaže, kao što su papir, plastika, staklo i limenke, čime su stvoreni mnogo bolji uslovi za rad i funkcionisanje gradske deponije.
Sadašnja lokacija deponije koja je smještena na lokalitetu Dabra, koja se koristi tridesetak godina privremenog je karaktera, i vremenom je postala ekološki problem obzirom na urbanistički razvoj prigradskih naselja koja se sada nalaze u blizini ovog lokaliteta. Iako je u poslednjih nekoliko godina na području Unsko-sanskog kantona prisutna ideja o izgradnji regionalne deponije, nije se daleko odmaklo u realizaciji ovog projekta zbog toga što se ovdašnje općine još uvijek nisu usuglasile na čijoj će se teritoriji ona nalaziti.

Proces upravljanja otpadom u USK, obaveze općina i kantona u provedbi zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju, te prioritetni zadaci u narednom periodu bilu su tema jučerašnjeg sastanka kojeg su organizirali resorno kantonalno i federalno  ministarstvo sa predstavnicima općina, skupštinskim poslanicima, općinskim vijećnicima i javnim komunalnim poduzećima.

Tokom sastanka naglašeno je kako je stanje u oblasti odlaganja otpada u USK zabrinjavajuće, ne postoji kantonalni, a ni općinski planovi upravljanja otpadom, lokacija za sanitarnu regionalnu deponiju još nije utvrđena, a  ni jedna od općina iako je to zakonskim propisima bila u obavezi, nije uradila plan prilagođavanja postojećih lokalnih deponija. Iako se već deceniju čeka na uspostavu regionalnih sanitarnih centara, u BiH danas ih je oformljeno tek 5, od planiranih 19.  Naš kanton za koji se tvrdi da je ekološki osvješćen, uprkos činjenici da su sve zakonske i formalne pretpostavke ispunjene, nije riješio pitanje lokacije regionalne deponije, a samim tim i njenog konačnog zaživljavanja.

KOMENTARI