instant fap

Javna rasprava – “Željezničko naselje”

U prostoru stare Gradske vijećnice jučer je održana javna rasprava o prednacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana „Željezničko naselje“.

U proteklih sedam dana, nacrt ovog regulacionog plana bio je izloženi u holu Narodne biblioteke. Nosilac izrade ovog plana je Institut za građevinarstvo iz Banja Luke, čiji su projektanti na današnjoj javnoj raspravi održali prezentaciju plana. Podsjećamo, na 38. sjednici Općinskog vijeća Sanski Most, održanoj u junu ove godine, usvojena je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezničko naselje“.

U obrazloženju ove odluke, kao osnovni razlog pristupanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezničko naselje“, navedena je potreba za proširenje zone njegovog obuhvata sa 5 na 7,4 hektara, s obzirom da je nekoliko investitora pokazalo interes za izgradnjom novih stambeno-poslovnih objekata na ovom prostoru. Planom je predviđeno da se formira nekoliko novih blokova, u okviru kojih je planirana izgradnja stambeno-poslovnih objekata, skupa sa saobraćajnicama, parkiralištima i dječijim igralištima.

Shodno tome, u jednom od navedenih blokova planirana je individualna gradnja stambenih objekata, vodeći računa da se njihova izgradnja vrši unutar postojećih vlasničkih parcela, ne narušavajuti njihove trenutne granice. Nosilac izrade plana će uzeti u razmatranje sve upućene primjedbe građana sa današnje javne rasprave, a pored toga nosilac je svakako dužan da prilikom dostavljanja prednacrta Regulacionog plana „Željezničkog naselja“ Općinskom vijeću na razmatranje, uz njegovo obrazloženje dostavi i prijedloge i mišljenja na primjedbe plana koji nisu mogli biti usvojeni.

KOMENTARI