instant fap

Sjednica općinskog vijeća

Na osnovu Člana 28. stav 4. Statuta općine Sanski Most („SI.glasnik općine Sanski Most”, br.04/08, 05/08 ,05/09, 02/10 i 09/11) i Člana 54. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („SI.glasnik općine Sanski Most”, br. 06/10),

40. sjednicu Općinskog vijeća Sanski Most koja će se održati 23.08.2012.godine sa početkom u 8.00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća (zgrada SIP-a), Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Sanski Most;
2. Izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most za period od
01.01.-30.06. 2012.godine;
3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun osnovnih plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika;
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun osnovnih plaća namještenika i zaposlenika;
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva opć'ne Sanski Most;
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sudskog poravnanja pred Općinskim
sudom Bihać;
6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i
Hercegovine;
7. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cjenovnika, način naplate usluga i proceduri korištenja
ostvarenih sredstava Odsjeka zaštite od požara-Vatrogasne jedinice;
9. Referat iz imovinsko pravnih odnosa;
10. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu
sportski centar Mladost;
11. a) Zaključak o rezultatima konkursa;
b)Rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja (lokalitet Šejkovača i
Krkojevci)
12. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Sanski Most u periodu 01.01.-
30.06.2012.godine;
13. Informacija o raskidu Ugovora o koncesiji za iztraživanje i eksploataciju krečnjaka ležišta
“Krkojevci” i ciglarske gline ležišta “Kruhari” privrednog društava “SPLONUM” d-d. Sanski Most
zbog neispunjavanja obaveza po istom;
14. Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
15. VijećniČka pitanja i inicijative /odgovori i nova pitanja/.

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Praštalo Drago

KOMENTARI