USK: Konkurs za dodjelu stipendija boračkim kategorijama

HomeLokalne temeUSK

USK: Konkurs za dodjelu stipendija boračkim kategorijama

Konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI USK objavilo je danas konkurs za dodjelu stipendija, opširnije čitajte u nastavku.

Na osnovu člana 25. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 3/05, 1/09 i 29/12) i člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona broj: 12-02-6828-1/16 od 16.05.2016.godine, ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida raspisuje :

K O N K U R S

Za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2015/2016 godinu

I Korisnici prava po ovom Konkursu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 3/05, 1/09 i 29/2012) kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, kao i djeca umrlog demobiliziranog branioca, do navršene 25. godine života koji su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama i koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica u kontinuitetu najmanje godinu dana (u daljem teksu: kandidati).

Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove propisane ovim Pravilnikom.

II Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uslove :

da su državljani Bosne i Hercegovine,
da su redovni studenti studija na visokoškolskim ustanovama prvog i drugog ciklusa studiranja,
da su lica iz člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kao i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora

otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, djeca umrlog demobiliziranog branioca, starosti do 25. godine života, s tim da djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca mogu ostvariti pravo na stipendiju bez obzira na godine života, pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove popisane Pravilnikom o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona,

da ne primaju neku drugu stipendiju ili kredit,
da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica u kontinuitetu najmanje godinu dana,
da nisu korisnici subvencije za troškove školovanja, smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona,
da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu studijsku godinu, na istom ili drugom fakultetu.

III Kriteriji za dodjelu stipendija

Prijedlog rag liste za izbor korisnika stipendija utvrđuje se na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

po osnovu ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj školskoj godini,
socijalno-imovinski status,
djeca samohranih majki i očeva,
djeca dobitnika ratnih priznanja/i odlikovanja,
studenti koji studiraju van USK-a.

Kandidat sa prosjekom ocjena iznad 9,50, odnosno 4,5 uvrstit će se na konačnu rang listu kandidata bez obzira na broj bodova, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa. Pod prosjekom ocjena podrazumijeva se prosjek ocjena koji kandidat ima u svim prethodnim godinama studiranja na visokoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju upisa prve godine fakulteta, pod prosjekom ocjena se podrazumijeva prosjek ocjena koje kandidat ima u posljednjoj četvrtoj godini redovnog školovanja i maturi (svjedočanstvo i diploma).

Djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca bez oba roditelja uvrštavaju se na listu stipendista bez konkurencije, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

IV Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev za dodjelu stipendije kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:

kratku biografiju,
rješenje ili uvjerenje Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu matične općine o priznatom statusu po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,
za članove porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratne vojne invalide i djecu ratnog vojnog invalida/umrlog ratnog vojnog invalida, rješenje kojim je priznato pravo koje obuhvata tekuću akademsku godinu, odnosno rješenje o priznatom statusu koje je posljednje na snazi za RVI,
dokaz o ratnim priznanjima i odlikovanjima (za dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja/dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja ili kopiju rješenja o ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak ),
prijava o evidenciji prebivališta (CIPS),
uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu – da su prvi put upisali akademsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,
prijepis ocjena s fakulteta sa prosjekom za redovne studente (potvrda ili uvjerenje od studentske službe), odnosno ovjerena fotokopija svjedočanstva za četvrti razred srednje škole i svjedočanstva o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija,
izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (kućna listu),
dokaz o svim mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od tri mjeseca prije raspisivanja konkursa (primanja po osnovu plaće iz radnog odnosa – platna lista ili drugi adekvatan dokument, primanja po osnovu penzije – kopija čeka, primanja po osnovu porodične i lične invalidnine – kopija čeka, naknade za nezaposlene – rješenje o naknadi ili drugi adekvatan dokument, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnog priznanja/odlikovanja – kopija čeka),
uvjerenje JU “Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona” Bihać za sve nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave da ne ostvaruju primanja za one koji se ne vode na Zavodu za zapošljavanje ili potvrda o školovanju,
ličnu izjavu da ne prima drugu stipendiju, kredit, da nije korisnik subvencije za troškove smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za tekuću školsku godinu,
ovjerena fotokopija tekućeg računa otvorenog kod banke na ime kandidata za stipendiju ili potvrdu banke o otvorenom tekućem računu,

Tražena dokumentacija (originali i ovjerene fotokopije) ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Javne isprave, izdate u drugim državama s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene međunarodne ugovore, važe saglasno tim ugovorima.

Javne isprave, izdate u državama s kojima Bosna i Hercegovina nema zaključene međunarodne ugovore o priznavanju važnosti javnih isprava, važe ukoliko sadrže sve elemente propisane odgovarajućim međunarodnim konvencijama i pod uslovom reciprociteta čije postojanje utvrđuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Javne isprave izdate u drugim državama moraju biti prevedene na jedan od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine i ovjerene od stalnog sudskog tumača.

V Mjesečni iznos stipendije

Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona budžetskog korisnika Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona.

VI Gubitak prava na stipednije

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:

se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na osnovu neistinitih ili nepotpunih podataka ili na osnovu falsifikovanih dokumenata,
započne primati stipendiju iz drugih izvora,
svojevoljno prekine studij,
korisnik stipendije bude pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora 3 mjeseca ili duže,
korisniku stipendije bude izrečena disciplinska mjera isključenja iz visokoškolske ustanove i prestanka statusa redovnog studenta,
ne upiše narednu godinu studija – kod kontinuiranog ostvarivanja prava na stipendiju,
napuni 25 godina starosti, osim djece poginulog, umrlog, nestalog branioca koji ostvaruju pravo na stipendiju bez obzira na godine života,
po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.

VII Rokovi za podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Alije Đerzeleza 6 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac zahtjeva, zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i Odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu općina Unsko-sanskog kantona.

Rang lista kandidata koji su dobili stipendiju i odluka ministra Ministarstva objavljuje se na oglasnoj ploči Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i na oglasnim pločama kantonalnih organa uprave Unsko-sanskog kantona.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija, pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Ugovor o stipendiranju zaključuje ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida s korisnikom stipendije, a ako je on maloljetan ugovor zaključuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine 2015/2016.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida nema obavezu vraćati dostavljenu dokumentaciju.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0