instant fap

Usvojen set antikoruptivnih zakona u FBiH

Usvojen set antikoruptivnih zakona u FBiH

Predloženim zakonom o dopuni Zakona o sudovima u FBiH omogućava se stvaranje mehanizama za propisivanja nadležnosti Vrhovnog suda Federacije BiH posebnim federalnim zakonom.

Prijedlogom u antikoruptivnom setu treba izmijeniti i dopuniti Zakon o krivičnom postupku FBiH na način da stvori normativne preduvjete za nesmetanu primjenu najavljenog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, odnosno treba uskladiti odredbe ova dva propisa.

Cilj donošenja zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH jest da cjelokupni sistem krivičnog pravosuđa u FBiH bude što efikasniji, a što je opravdano očekivanje cijele društvene zajednice.

Naime, nakon što u decembru prošle godine takav zakon nije odobren u Predstavničkom domu, obavljene su dodatne konsultacije predstavnika pravosudnih institucija i Vlade FBiH kao predlagača, uz učešće Delegacije Evropske unije u BiH. U ovom procesu su uime pravosudnih institucija učestvovali Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Vrhovni sud Federacije BiH i Federalno tužilaštvo BiH, a ulogu koordinatora preuzelo je sudsko i tužilačko vijeće.

Kako je obrazloženo iz Vlade, ponuđeno rješenje predstavlja najveći mogući konsenzus svih strana uključenih u proces izrade teksta zakona.

Ovaj zakon uređuje uspostavljanje posebnih organizacionih jedinica Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije BiH, koji bi bili stvarno i mjesno nadležni za krivično gonjenje i suđenje u postupcima za djela organiziranog kriminala, korupcije, međukantonalnog kriminala i drugih oblika privrednog i teškog kriminala.

Ovim zakonom osigurava se jedinstveno, usklađeno i efikasno postupanje specijaliziranih federalnih organa u borbi protiv korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala u Federaciji BiH, odnosno stvaraju zakonske pretpostavke da sadašnje stanje bude radikalno promijenjeno.

Zakonom se predviđa institut saradnika pravosuđa, koji bi trebao znatno doprinijeti efikasnijem otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju svih oblika organiziranog kriminala, navodi predlagač.

Sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, na kojoj je u toku glasanje o drugim zakonima iz antikoruptivnog seta, prisustvuje i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

KOMENTARI