instant fap

Vlada FBiH danas o Prednacrtu budžeta FBiH za 2016. godinu

Vlada FBiH danas o Prednacrtu budžeta FBiH za 2016. godinu

Dnevnim redom 30. sjednice Vlade Federacije BiH, koja je počela u Sarajevu, predviđeno je razmatranje Prednacrta budžeta Federacije BiH za 2016. godinu, te Prednacrta zakona o izvršavanju Budžeta.

Danas će biti razmotren i Prijedlog uredbe koja propisuje kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, a koji se uplaćuju u Budžet FBiH prema odredbama Zakona o igrama na sreću.

Na dnevnom redu su i Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godine.

Vlada FBiH razmotrit će Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2015. godine, u kojem je dat generalni zaključak da je energetsko snadbijevanje Federacije BiH u ovom periodu bilo stabilno.

Federalna vlada će razmotriti i izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2014. godini, te informacije o postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju tri vjetroelektrane i o aktivnostima u vezi sa upisom kapitala kod nadležnih organa u skladu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji “Energopetrola” d.o.o. Mostar.

Pored Informacije o usklađivanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH sa Zakonom o radu, Vlada FBiH će razmotiriti i više kadrovskih odluka i rješenja.

 

KOMENTARI