instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Vlada FBiH: Osnovan posebni fond Razvojne banke FBiH

Vlada FBiH: Osnovan posebni fond Razvojne banke FBiH

Vlada Fedeeracije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke FBiH i utvrđivanju načina korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH (APF).

Sredstva će (sa izuzetkom dijela namijenjenog za finansiranje APF-a, koji će biti utvrđivan pojedinačnim odlukama Vlade za svako privatizirano preduzeće) biti deponovana na transakcijski račun posebnog fonda Razvojne banke koji će biti otvoren kod Centralne banke BiH.

Od deponovanih sredstava, 20 posto će biti korišteno za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Fondu penzionog i invalidskog osiguranja, a do 15 posto za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali bez radnog angažmana.

Vlada FBiH će, u funkciji Skupštine Razvojne banke, pojedinačnim odlukama utvrditi visinu, namjenu i korisnike preostalih sredstava. Također će za svaku okončanu privatizaciju preduzeća, na prijedlog premijera FBiH ili resornog federalnog ministarstva (energije, rudarstva i industrije, prometa i komunikacija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) donositi odluku o rasporedu sredstava i njihovom deponovanju u poseban fond RB-a. Pri rasporedu sredstava od privatizacije, Vlada će voditi računa da dio bude usmjeren za sufinansiranje i restrukturiranje zdravstvenog sektora, posebno zdravstvenih ustanova čija je osnivačka prava preuzeo Parlament FBiH.

Razvojna banka će sredstva plasirati u skladu s pojedinačnim odlukama Vlade i o tome voditi knjigovodstvenu evidenciju, te jednom mjesečno Federalnom ministarstvu finansija dostavljati izvod o stanju sredstava.

Federalni premijer je ovlašten da, uime Vlade FBiH, u roku od osam dana od dana stupanja ove odluke na snagu, s Razvojnom bankom zaključi ugovor o namjenskom depozitu – fondu.

Odlukom je propisano da su korisnici dužni svakih šest mjeseci informirati Vladu o stanju realizacije sredstava.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti APF-a.

Odluka je, kako je obrazloženo, donesena jer se na posebnom računu APF-a nalaze sredstva ostvarena prodajom državnog kapitala koja je potrebno, u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća, prenijeti na poseban fond Razvojne banke. Zato je trebalo utvrditi i način korištenja ovako ostvarenih sredstava, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

KOMENTARI