instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Mogućnost ferijalnog rada u Njemačkoj za studente iz BiH

Mogućnost ferijalnog rada u Njemačkoj za studente iz BiH

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2020. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 96 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH šest mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti:

– isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Ostali uvjeti:

– raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
– studentice/i se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
– spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

– Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,

– Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),

– Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigungpopunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove (Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka Uvjerenja koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku),

– Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovne/i studentice/i) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,

– Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),

– Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

– Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,

– Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

– Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2020“

Rok za slanje prijava je srijeda, 22.1.2020. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

– Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

– Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.

– U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).

– Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba početkom februara 2020. godine.

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschäftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kontakt osobe:Merima Planinčić
tel.: 033/560 354
E-mail: [email protected]

Spomenka Došenović
tel.: 033/201 600
E-mail: [email protected]

KOMENTARI