instant fap

Plan utroška namjenskih sredstava

Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je plan raspodjele i utroška sredstava ostvarenih od naknade za korištenje državnih šuma za 2012. godinu.

Na osnovu ovoga plana predviđeno je da se sredstva ostvarena od naknade za korištenje državnih šuma u visini od 180. 000 maraka iskoriste za realizaciju četiri infrastrukturna projekta. Kako je utvrđeno usvojenim planom, pomenute prihode općina Sanski Most će iskoristiti za finansiranje izgradnje lokalnog vodovoda Modra – Ravno brdo sa 90. 000 maraka, izgradnju distributivne mreže Kalenderi – Lukavice u visini od 24. 000 maraka, nastavak započete izgradnje prepumpne stanice sa 37. 000 maraka i asfaltiranje nekategorisanog puta u Mjesnoj zajednici Hrustovo – naselje Kljajići sa 27. 000 maraka.

Prihodi ostvareni od naknade za korištenje državnih šuma su namjenska sredstva, koja Šumsko – privredno društvo „Unsko-sanske šume“ uplaćuje na poseban račun jedinica lokalne samouprave. U ovom slučaju, navedeni iznos od 180. 000 maraka predstavlja 5 % od prihoda utvrđenog na osnovu ostvarene godišnje količine sječe drvnih sortimenata na području Unsko-sanskog kantona, koji za ovu godinu pripada općini Sanski Most. Budući da se radi o namjenskim sredstvima, ona se kao takva mogu iskoristiti za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturni projekata, kao i za ruralni razvoj. Raspodjela sredstava izvršena je u skladu sa općim i posebnim kriterijima, koji su poslužili kao osnov za odabir pomenutih projekata koji su obuhvaćeni usvojenim planom utroška sredstava.r

KOMENTARI