instant fap

Nastavak desete sjednice općinskog vijeća

Nastavak desete sjednice općinskog vijeća

U prvom dijelu desete redovne sjednice Općinskog vijeća Sanski Most usvojen je devetomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta u tekućoj, kao i njegov nacrt za narednu kalendarsku godinu.

U nastavku jučerašnje sjednice vijećnici su razmatrali i preostalih trinaest tačaka utvrđenog dnevnog reda. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo nacrt Programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2014. godinu, kao i nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Sanski Most, skupa sa planom njegove implementacije za period od 2014. do 2017. godine.

Po pitanju ovih tačaka usvojen je zaključak da se o predloženim nacrtima obavi javna rasprava u trajanju od 15 dana. Jednoglasnu podršku vijeća dobio je prijedlog Odluke o organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća Sanski Most, kao i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Sanski Most. Većinom glasova usvojen je prijedlog Odluke o pistupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“.

Ovom odlukom odlučeno je da se pristupa izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ovog stambenog naselja, u sklopu kojeg je prema važećem regulacionom planu planirana zona sa sportsko-rekreativnim sadržajima. S obzirom da se radi o veoma atraktivnoj lokaciji, ova tačka očekivano je izazvala veliku raspravu, a vijećnici su prilikom diskusije istakli neophodnost konsultovanja općinskog Savjeta plana prije pokretanja bilo kakvih aktivnosti na njegovoj izmjeni i definisanju njegove buduće namjene. Jednoglasno je usvojen nacrt Odluke o snabdijevanju pitkom vodom, kao i nacrt Odluke o načinu postupanja sa komunalnim i njemu sličnim otpadom, te je ostavljen rok u trajanju od 30 dana da se obavi javna rasprava.

Većinom glasova usvojen je prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Sanski Most u 2013. godini, te prijedlog Odluke o utvrđivanju visine rente po zonama za 2013. godinu, dok Referat iz imovinsko-pravnih odnosa nije dobio potrebnu većinu glasova i samim tim nije usvojen.

Općinsko vijeće usvojilo je pijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa u korist JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo koji se odnosi na izgradnju elektroenergetskog objekta i niskonaponske mreže na području Novog Naselja i Dževara. Vijećnici su na kraju jednoglano podržali nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period od 2014. do 2018. godine, uz zaključak da se u narednih 30 dana održi javna rasprava.

KOMENTARI