instant fap

Povećanje cijene ogrjeva za građane USK

Povećanje cijene ogrjeva za građane USK

Dok stranački kadrovi i članovi vladajuće koalicije Asda, SDP, NB i NiP (Agana i Ifete) ovih dana spremno očekuju nove obećane namještene i dogovorene konkurse, privredu i drvoprerađivače Unsko-sanskog kantona, RVI, porodice šehida, sindikate, školstvo, penzionere i stanovništvo ovog kantona očekuju zasigurno veće cijene drveta i veći troškovi proizvodnje za nabavku drvne sirovine za preradu, te veće cijene ogrjeva za zagrijavanje domova stanovništva Unsko-sanskog kantona u prosjeku za oko 10 do 15 %.

Već smo pisali u 2019. godini o velikom gomilanju, u najvećem broju slučajeva nepotrebnog isključivo stranačkog kadra u JP Unsko-sanske šume u realizaciji aktualne Vlade USK koju predvodi Asda. 

Iako smo se potajno nadali da ta priča o nepotrebnom i vrlo obimnom stranačkom zapošljavanju kadrova navedenih stranaka bar za neko vrijeme neće biti aktualna, te da će se ovo rukovodstvo Unsko-sanskih šuma i Vlada više posvetiti unapređenju gospodarenja šumama i realizaciji plana rada na dobrobit cijelog društva, ipak sve su nade ponovo pale u vodu već na samom početku 2020. godine.

Danas je već sasvim jasno da u 2019. godini isti nisu niti u jednom segmentu izvršili Plan rada osim naravno u prekomjernom zapošljavanju i povećanju cijena drveta našoj drvnoj industriji i građanima USK-a.

Obzirom da su brzo shvatili da im od svega u realizaciji Plana rada Unsko-sanskih šuma jedino dobro ide u nedogled (samo nebo je granica) zapošljavanje stranačkog i u najvećoj mjeri nestručnog kadra vladajuće koalicije, tako su započeli i 2020. 

U 2019. godini su na neodređeno zaposlili 58 stranačkih kadrova, a na određeno se više i ne broji s obzirom da kadrovska služba Unsko-sanskih šuma sa preko 200 ljudi na određeno radno vrijeme u 2019. godini je najagilnija služba u ovom preduzeću.  

Početak 2020. godine otvaraju s istom pričom i još agresivnije, a što se dalo i naslutiti donošenjem i u više navrata izmjenama Pravilnika o radu, Statuta, ali i donošenjem Plana rada i poslovanja za 2020. godinu i Cjenovnika drveta i usluga za 2020. godinu. Ova poslovna godina se otvara zapošljavanjem još većeg stranačkog kadra, te do sada najvećim povećanjem cijena drveta i usluga Unsko-sanski šuma.

Na osnovu strateških dokumenata koji su objavljeni na službenoj stranici Unsko-sanskih šuma, može se zaključiti da u Planu rada i poslovanja za 2020. g. rukovodstvo Unsko-sanskih šuma umjesto racionalizacije cjelokupnog procesa gospodarenja šumama, povećanja i realizacije fizičkog obima Plana rada u svim fazama rada, isključivo su pažnju posvetili povećanju rashoda na do sada rekordnih oko 38,2 miliona KM.

To u odnosu na ostvareno u 2018. godini više za oko 6 miliona KM. Navedeno povećanje se gotovo u potpunosti odnosi na povećanje plata, minulog rada, regresa, toplog obroka i prevoza za radnike, iako je fizički obim planiranih radova u 2020. godini otprilike na istom nivou i čak manji u odnosu na već usvojeni od strane Skupštine USK trogodišnji plan rada za 2018. – 2020. godinu.

Obzirom da se navedeno enormno i zabrinjavajuće povećanje rashoda odnosi u 90 % na planirano povećanja broja zaposlenih, rukovodstvo Unsko-sanskih šuma, da bi realiziralo „stranački“ cilj vladajuće koalicije moralo je naći način za povećanje prihoda koji bi pokrili navedene planirane rashode. tako da su prihode planirali isključivo kroz do sada najveće povećanje cijena drveta i većine usluga Unsko-sanskih šuma kao i ciljano planiranje veće količine sječe samo najkvalitetnijih trupaca četinara za oko 14.000 m³ili 14 %.

Ovaj potez se protivi pravilima struke, ali su oni otišli i dalje pa su npr. povećali cijene ogrjeva sa prevozom za oko 7 do 10 KM i više (što najviše opterećuje najugroženije kategorije stanovništva, penzionere, RVI, porodice šehida i ono stanovništvo slabijeg imovnog stanja koje koristi isključivo ogrjev za zagrijavanje), te cijene ostalih sortimenata za drvnu industriju povećali za oko 4 do 8 KM i više, čime se ionako slaba i nekonkurentna drvna industrija USK dovodi u jako težak položaj.

Dok stranački kadrovi i članovi vladajuće koalicije ovih dana spremno očekuju nove dogovorene konkurse za zbrinjavanje njih samih i njihovih porodica, privredu i drvoprerađivače, te stanovništvo koje je slabijeg imovnog stanja i koje svoje domove zagrijava isključivo ogrjevnim drvetom, očekuju zasigurno veće cijene. U prosjeku za oko 10 do 15 % pa čak i više u odnosu na 2019. a posebno u odnosu na 2018. godinu. 

US-šume su u dosadašnjem periodu po svome poslovanju bile primjer drugima u Federaciji BiH, a danas je ono samo u protekloj 2019. godini zaposlilo više radnika nego preostalih sedam kantonalnih preduzeća zajedno. 

O najavljenom „privrednom progresu i socijalnoj osjetljivosti za ugroženije kategorije“, vladajuća koalicija na USK-a uglavnom šuti!

KOMENTARI