instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Javni poziv za sanaciju decembarskih poplava

Javni poziv za sanaciju decembarskih poplava

Općina Sanski Most raspisala je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava građanima čija je imovina stradala u poplavama koje su pogodile Sanski Most u decembru prošle godine. Iz općinskog budžeta za ove potrebe izdvojen je iznos od 80 hiljada konvertibilnih maraka.

Javni poziv se odnosi na dodjelu novčane pomoći za otklanjanje posljedica na stambenim objektima nastalih djelovanjem prirodne nesreće – poplava na području općine Sanski Most tokom mjeseca decembra 2022. godine.

Iznos predviđen ovim javnim pozivom od 80.000 maraka će se dodijeliti na način namjenskog utroška, s tim da će se ovaj iznos raspodijeliti na osnovu utvrđenih kategorija u koju su svrstani stambeni objekti, a na osnovu ukupnog iznosa nastale štete. U konkursu se navodi da pravo apliciranja na javni poziv imaju građani koji su tokom stanja prirodne nesreće na području općine Sanski Most u periodu od 10. do 21. decembra 2022. Godine, na stambenim objektima  pretrpjeli materijalnu štetu, a koja je evidentirana od strane Općinske komisije za procjenu šteta.

Pomenuta lica potrebno je da ispunjavanju i određene uslove, odnosno da su u vrijeme prirodne nesreće bili vlasnici stambenog objekta zahvaćenog prirodnom nesrećom, te da je od strane općinske komisije utvrđen nastanak štete na stambenom objektu usljed prirodne nesreće.  Svi građani koji apliciraju na dodjelu sredstava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: popunjeni prijavni obrazac, posjedovni list za stambeni objekat i ovjerenu kućnu listu.

Zainteresovani za dodjelu novčanih sredstava po ovom javnom pozivu mogu podnijeti prijavu na javni konkurs u roku od 30 dana od dana objavljivanja, a prijave se podnose poštom na adresu općine Sanski Most. Svi zainteresirani prijavni obrazac mogu preuzeti u šalter sali općine, kao i na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje je i objavljen cjelokupan tekst konkursa.

Inače, nedavno je od strane Vlade USK usvojen konačni izvještaj o procjeni pričinjenih šteta tokom decembarskih poplava prošle godine, koji je sačinila općinska komisija koja je obišla poplavljena područja i evidentirala pričinjene štete, a one su procijenjene na preko 1,3 milion maraka.

KOMENTARI